Biblioteket  >  Regelverket  >  Myndigheter   >  Boverket (BV)  >  Nyheter

Nyheter

 

Vi inledde detta projekt år 2020 och med med denna tjänst är att ge en inblick i hur intensivt regelverket inom samhällsbyggnadsprocessen förändras. Ansvarig

myndighet är företrädesvis Boverket, men det finns även andra myndigheter, exempelvis Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten vilket ingår i vår bevakning.

Text och formulering är hämtat direkt från myndigheter och vår uppdatering sker löpande under ett kvartal som därefter sammanställs på ett word-dokument som

finns att inhämta under arkivet nederst på denna sida.

Nyheter 2021:2

period april – juni 2021


Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

Juni 2021

Planers klimatpåverkan kan hanteras genom ett verktyg som vägleder kommuner och regioner mot mer klimatsmarta val genom plan- och bygglagens (2010:900) planeringsprocesser. Detta har varit utgångspunkten i det arbete som Boverket har genomfört på regeringens uppdrag tillsammans med en bred referensgrupp. Resultatet finns nu att läsa i rapporten Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning.

Verktyget är tänkt att behandla klimatpåverkan inom fyra områden. Dessa är transporteffektivt samhälle, markanvändningssektorn (LULUCF), energianvändning för bebyggelse samt mark- och grundläggningsarbete.

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

 

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter

10 juni 2021

Boverket föreslår att det ska införas nya byggsanktionsavgifter men anser inte att det finns förutsättningar att införa tillsynsavgift.

I rapporten konstaterar Boverket att det finns förutsättningar att införa nya byggsanktionsavgifter för överträdelser av partiella startbesked, tidsbegränsade bygglov, vissa villkor i lovbeslut och förbud mot verkställighet av lovbeslut och lämnar förslag om hur det kan regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter_

 

Ny vägledning om gestaltning i detaljplanering och bygglov

Granskad: 27 april 2021

Detaljplanering är förhållandevis regelstyrd i plan- och bygglagen, såväl processuellt som materiellt. Även om lagen inte alls använder begreppet gestaltning så innebär flera av de allmänna intressena i lagen att kommunen behöver arbeta medvetet med gestaltning vid detaljplanering. Den nya vägledningen har en övergripande karaktär och till hösten planeras olika fördjupningsdelar inom området. När det gäller gestaltning och bygglovsprövning har Boverket utvecklat befintliga texter om hur det allmänna intresset, av hänsyn och god helhetsverkan, prövas i bygglov utanför områden med detaljplan samt inom områdesbestämmelser. Boverket publicerar även några exempel på olika förhållningssätt vid byggande i befintlig bebyggelse.

Ta del av vägledningen om gestaltning i PBL kunskapsbanken

 

Uppdaterad vägledning om att höra grannar och andra

Vid handläggning av en ansökan om lov eller förhandsbesked ska i vissa fall byggnadsnämnden underrätta grannar och andra och ge dem tillfälle att yttra sig. Boverket har nu uppdaterat sin vägledning om att höra grannar och andra.

Ta del av vägledningen om att höra grannar och andra i PBL kunskapsbanken

 

Webbutbildning om fukt

Om du förstår hur fukt inverkar på en byggnad så kan du bättre förstå vilka åtgärder som kan ha god effekt för att minska risken för fuktskador. Boverket har publicerat en utbildning som vänder sig till dig som på olika sätt är med och påverkar en byggnad. Oavsett om du är byggherre, projektör, byggprojektledare, handläggare på kommunen, kontrollansvarig eller förvaltare är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om fukt – för att kunna förstå reglerna kring fukt och för att kunna bedöma risker under alla skeden av en byggnads liv.

Ta del av webbutbildningen om fukt i PBL kunskapsbanken

 

Enkätutskick om kommande lag om klimatdeklaration för byggnader

Granskad: 20 maj 2021

Boverket skickar via företaget WSP ut en enkät till aktörer i byggbranschen som berörs av den kommande lagen om klimatdeklaration för byggnader.  Boverket har i uppgift att underlätta införandet av den kommande lagen genom att utveckla verktyg och ta fram information och vägledning för byggbranschen och genomföra kommunikationsinsatser. Inför de kommande kommunikationsinsatserna vill vi därför veta hur informerade aktörerna i byggbranschen är redan nu. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan och regeringen planerar därför att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Länk: Boverkets hemsida

 

Boverket lyssnar till remissinstanserna och ändrar tidplanen för projektet Möjligheternas byggregler

Granskad: 19 maj 2021

Enkla och tydliga byggregler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder. Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet – Möjligheternas byggregler. Boverket ändrar nu tidplanen för översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Skälet till ändring av tidplanen är att Boverket har lyssnat in remissinstanserna. Det behövs mer tid för att genomföra de förändringar som regler enligt den nya regelmodellen medför så att hela samhällsbyggnadssektorn ges möjligheter att ställa om till de nya byggreglerna. En djupare dialog ska föras med de som arbetar med den direkta tillämpningen av reglerna i samhällsbyggnadssektorn.

Länk: Boverkets hemsida

 

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen – ansökan öppnar den 3 maj

Granskad: 29 april

För att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar ger Boverket stöd för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Stödet får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna.

Länk: Boverkets hemsida

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:4) om stöd för gröna och trygga samhällen

Ladda ned (pdf-fil)

Ladda ned konsekvensutredning (pdf-fil)

 

Ny vägledning om gestaltning i detaljplanering och bygglov

Granskad:27 april 2021

Boverket släpper nu ny vägledning om hur PBL stöttar kommunernas gestaltningsarbete i detaljplanering. Detaljplanering är förhållandevis regelstyrd i plan- och bygglagen, såväl processuellt som materiellt. Även om lagen inte alls använder begreppet gestaltning så innebär flera av de allmänna intressena i lagen att kommunen behöver arbeta medvetet med gestaltning vid detaljplanering. Den nya vägledningen har en övergripande karaktär och till hösten planeras olika fördjupningsdelar inom området. När det gäller gestaltning och bygglovsprövning har Boverket utvecklat befintliga texter om hur det allmänna intresset av hänsyn och god helhetsverkan prövas i bygglov utanför områden med detaljplan samt inom områdesbestämmelser. Boverket publicerar även några exempel på olika förhållningssätt vid byggande i befintlig bebyggelse.

Länk: Boverkets hemsida

 

ARKIVET

Denna sammanställning inleddes hösten år 2020 och endast en lista sammanställdes. Numrering av respektive sammanställning kommer att inledas år 2021.

Nyheter_2021_kvartal_1

Nyheter_hösten_2020