Bostadssektorn

SÄRSKILD UTREDNING  /  REGELVERKET SVIKTAR  /  KVALITETEN IFRÅGASÄTTS  /  BOSTADSBRISTEN  /  PRISSTEGRINGEN  /  HISTORIK 

 

Bostadssituationen idag

Det finns allvarliga problem inom bostadssektorn, debatter pågår och omfattande resurser tillsätts för att komma till rätta med problemen. Nya direktiv införs

i en allt intensivare takt, direktiv som kräver nya branschaktörer och en administrativ kostnadsspiral av stora mått har skapat, men tyvärr finns det frågetecken

kring de direktiv som införs: Authorities microbiological oriented approach creates confusion in Swedish buildings

 

Ett problem i sig som bör tas på största allvar är, att ju mer omfattande ett system är, desto svårbegripligare blir det och därmed är det svårare att hörsamma och

med tanke på regelverkets storlek ökar också dess ihålighet. Exempelvis på några frågeställningar som bör få högre prioritet:

* Varför sviktar regelverket?

* Varför denna prisstegring?

* Varför sådan bostadsbrist?

* Varför brister kvaliteten?

 

 

 

Situationen på bostadsmarknaden är allvarlig och vilka förutsättningar finns att bryta den negativa trend som pågår?

Hur problem ska kunna lösas genom införandet av nya formella krav med diffusa nyttovärden kan upplevas lite motsägelsefullt. De nya kraven innebär mer

administration som kräver mer resurser, ett inslag som den ansträngda bostadssektorn knappast behöver. Dessutom anpassar sig branschen, nya formella krav

skapar nya branschaktörer som även de ska finansieras, se länk: Prisstegringen. Paralleller kan nog göras med det som Mats Alvesson skriver om i sin bok

”Extra allt”. Där påtalas att för politiker är lagar ganska enkla och billiga att instifta och för centralbyråkrater är regler ett naturligt forum att verka i. Det blir fler

lagar och på det blir det mer kontroll för att kontrollera att lagar åtföljs och nya kostnader uppstår. Kostnader för regelföljandet kan bli stora utan att de märks

i statsbudgeten och på organisationsnivå kan policyer och regler lätt tillgripas utan att någon uppenbar kostnad uppstår. Indirekt kan det däremot bli kostsamt då

lagar och regler är en viktig faktor bakom administrationens ständiga expansion. Effektivitetsförlusterna i en starkt regelstyrd verksamhet är ofta betydande och

byråkrati är ofta dyr. Dyrt kan det också bli för de som inte gynnas av lagstiftningen, i detta sammanhang för de boende.

Mats Alvesson, professor Lunds universitet.

 

Med tanke på situation, att införa nya administrativa och resurskrävande regler som inte ger resultat är inget som gagnar alla de som söker en trygg och bekväm

bostad att bo i. Systemet är nu så komplicerat så sannolikt är det både lättare och säkrare för fastighetsägare att på pappret kunna visa upp att de formella krav som

ställs efterlevs, istället för att värna om att en så bra bostadsmiljön som möjligt eftersträvas. Det ska understrykas att bostadsmiljön i Sverige de senaste 100 åren

har genomgått en omfattande standardhöjning. Detta har skapats genom gott samarbete mellan de olika aktörerna (myndigheter, intresseorganisationer, företag

etc) och är säkerligen resultatet efter hårt arbete från tidigare generationer, kort om den svenska bostadsstandardens utveckling, se länk: Historik