Bostadssituationen  >>  Prisstegringen

Bryta trenden

 

Situationen på bostadsmarknaden är allvarlig och vilka förutsättningar finns att bryta den negativa trend som pågår, exempel som den intensiva

kostnadsspiral som pågår.

 

Hur problem ska kunna lösas genom införandet av nya formella krav med diffusa nyttovärden och som medför mer byråkrati kan bli lite motsägelsefullt. De

nya kraven innebär att produktionen blir dyrare, ett inslag som den ansträngda bostadssituationen knappast behöver. Branschen anpassar sig, nya formella

krav kräver och skapar nya branschfunktioner och dessa ska också finansieras, se länk: Prisstegringen.

 

 

Paralleller kan nog göras med det som Mats Alvesson skriver om i sin bok ”Extra allt”.

Där påtalas att för politiker är lagar ganska enkla och billiga att instifta och för centralbyråkrater är regler ett naturligt forum att verka i. Det blir fler lagar och

på det blir det mer kontroll för att kontrollera att lagar åtföljs och nya kostnader uppstår. Kostnader för regelföljandet kan bli stora utan att de märks i stats-

budgeten och på organisationsnivå kan policyer och regler lätt tillgripas utan att någon uppenbar kostnad uppstår.

 

Indirekt kan det däremot bli kostsamt då lagar och regler är en viktig faktor bakom administrationens ständiga expansion. Effektivitetsförlusterna i en starkt

regelstyrd verksamhet är ofta betydande och byråkrati är ofta dyr. Dyrt kan det också bli för de som inte gynnas av lagstiftningen, i detta sammanhang framför

allt för de som drabbas av ett dyrt boende.

Mats Alvesson, professor Lunds universitet.