Bostadssituationen

Dagens förhållanden

PRISSTEGRINGEN  –  BOSTADSBRISTEN  –  KLIMAT INOMHUS  –  TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR  –  DIREKTIV & HÅLLBARHETEN

 

 

Prisstegring

På många håll råder stor bostadsbrist

Frågetecken finns ofta kring kvaliteten i bostadsmiljön

  • Det finns många problem och hur dagens situation ska hanteras är föremål för intensiva diskussioner från de styrande.

Nya direktiv drivits igenom i en allt intensivare takt.

 

 

Resultatet har inte fått avsedd effekt.

En viktig frågeställning är ”Vad beror de kraftiga kostnadsökningarna på?”

 

 


Som framgår stor skillnad råder mellan byggnadsprisindex och konsumentprisindex. (Källa: SCB)

 

 

Direktiven skapar nya funktioner som gör att aktörerna i branschen får mer att göra

men de som i slutändan får betala, är de som ska ha någonstans att bo.


A: Byggindustrin ser positivt på utvecklingen, får mer att göra.

Myndigheter kommer med nya direktiv i en allt intensivare takt.

Intresseorganisationer och andra branschaktörer ger stöd, skapar för sig och sina medlemmar nya affärsområden.

Allt detta driver på kostnadsstegringen.

B: De kommersiella fastighetsägarna ser egentligen inga problem,

den pågående högkonjunkturen gör att värdet på fastigheter stiger,

efterfrågan på deras produkter är hög och

kostnadsökningar som drabbar dem fördelar de ut på sina hyresgäster.

C: Denna kostnadsfördelning är inte i någon större utsträckning möjligt för BRF.

kostnaderna drabbar de facto föreningen och i slutändan dess medlemmar.

detta gör att det finns ett helt annat incitament hos BRF

att se över sin kostnadsbild, se länk: BRF-avgifter

 

 

Hur påverkas substansen i samhället?

Den rekordlåga räntenivån kan nog anses vara en stark orsak till den omfattande bolåneökning som pågår och

som i sin tur driver på kostnadsutvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn.

 

Studeras även ökningen av boendekostnaden inom hyresrättssegmentet framgår även där en liknande bild.

Mer om kostnadsutvecklingen, läs under länk: Prisstegringen

 

En kostnadsspiral har skapats som är svårt att överblicka hur den ska hanteras och artikeln nedan tydliggör den osäkerhet som råder.

 

Artikeln i sin helhet: Regeringen_oroad_över_bostäderna, kallar_till_samtal

 

Farligt om de folkvalda och de som arbetar i den offentliga sektorn lägger över det sociala ansvaret för mycket på privata aktörer.

Där gäller bolagslagstiftning, d.v.s. intresset att optimera det egna ekonomiska resultatet.

Därför sker lobbying mot det offentliga med huvudsyftet

  • att gynna det egna intresset och inte det som branschen behöver.

Med mer särintresse ökar konfliktrisken och att olika typer av jävssituationer uppstår.