Bostadsmiljö

Dagens situation

KOSTNADSUTVECKLINGEN  –  LAGTOLKNING

 

Det råder stor bostadsbrist, boendekostnader är höga och kvaliteten i bostadsmiljön ifrågasätts.

Hur situationen ska hanteras är föremål för intensiva diskussioner från de styrande.

De senaste decennierna har det drivits igenom nya direktiv i en allt intensivare takt med syftet att rätta till rådande problem.

Dock kan nog anses att åtgärderna inte fått avsedd effekt, med tanke på nedanstående resultat.

 

KOSTNADSUTVECKLINGEN

 

Källa: SCB och tidskriften Mitt i

Enligt Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)

fordras för ett bättre, billigare och effektivare bostadsbyggnadsprocessen följande åtgärder.

Bättre samförstånd ska råda mellan inblandade parter.

Vid kommunikation, att det används för alla parter bättre definierade begrepp.

Skapa en mer begriplig bild över hela byggprocessen.

De olika aktörernas roller beskrivs bättre.

Beslut ska baseras på fakta och att de faktorer som är kostnadsdrivande tydliggörs.

Specifika frågor att reda ut är

hur kostnadsfördelningen mellan olika aktiviteter ser ut och att

tydligt identifiera de huvudsakliga faktorerna som påverkar kostnaderna i bostadsbyggandet

Läs mer under länk: Kostnadsutvecklingen

 

BOSTADSBRISTEN

Det råder stor bostadsbrist i hela landet, allt fler blir hemlösa och i de flesta kommuner är efterfrågan större än tillgången på bostäder.

Genomsnittlig kötid för att erhålla ett vanligt hyreskontrakt genom Stockholms bostadsförmedling* år 2018 var 10 år.

*Stockholms bostadsförmedling förmedlar bostäder i 23 av de 26 kommunerna i Stockholms län samt i Västerås, Håbo och Strängnäs.

Källa: Bostad Stockholm – statistik

 

KLAGOMÅL PÅ BOSTADSMILJÖN

 

Numera finns en oro och osäkerhet kring kvalitet i bostadsmiljön.

I de problem som nedanstående rubriker delger identifieras,

– trots de höga formella krav som ställs,

– att det finns allvarliga brister i rådande system.

Mellan åren 2008 och 2016 ökade klagomålen på bostadsmiljön med 16 %.

Ref. miljöhälsorapporter, år 2009 och år 2017

 

Artikellänkar
Expressen
(https://www.expressen.se/leva-och-bo/dolt-gift-i-huset-kan-gora-dig-sjuk/)

Svenska dagbladet:
(https://www.svd.se/byggfusk-i-stockholm-okar–ofta-vind-eller-kallare)
(https://www.svd.se/de-blev-grundlurade-pa-sin-vaning-allt-var-fuskbyggt)
(https://www.svd.se/experten-dolda-fel-i-din-lagenhet–da-far-du-betala

Hur är substansen i ovanstående utspel och hur drabbas konsumenten?
Läs mer under länk: Lagtolkning

 

 

VAD KAN VARA ORSAK TILL DENNA OLUSTIGA UTVECKLING?

När situationen på bostadsmarknaden är så pass allvarlig är det viktigt att finna ut orsaken till den negativa trenden.

Vilka förutsättningar finns för att bryta trenden?

Viktigt är att tydliggöra bostadsmarknaden i ett övergripande perspektiv, kombinerat med erforderlig kunskap i sakfrågor.

Då kan också en bättre bild över rådande situation skapas.