Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden

Hållbarheten

 

Situationen på bostadsmarknaden är allvarlig,

och vilka förutsättningar finns för att bryta den negativa trenden, framför allt den kostnadsspiral som pågår?

 

Hur problem ska kunna lösas genom att införa nya formella krav med diffusa nyttovärden är svårt att se, och

dessa krav som dessutom innebär att produktionen blir dyrare, vilket istället är direkt hämmande.

 

 

 

Branschen anpassar sig,

  • nya formella krav kräver nya branschfunktioner och dessa ska också finansieras.

Nya kostnader är definitivt inget som bostadsbranschen behöver, se länk: Prisstegringen.

Ett exempel är den införda KA-funktionen, som de facto gör produktionen dyrare och

  • där frågeställningen dykt upp i praktiska ärenden: Vilken som ska ha själva kontrollfunktionen?

Det har visat sig att i vardagsarbetet utökas ofta KA-uppgiften, utöver det som Plan- och bygglagen påtalar.

KA-rollens uppgift gäller kontrollplanens upprättande och kontroll att den genomförs.

Plan- och bygglagen, kapitel 10, § 11.

 

Förhållandet på bostadsbranschen stämmer väl överens

med det som Mats Alvesson skriver om i sin bok ”Extra allt”  där bl.a. följande meddelas.

Lagar är ofta ganska enkla och billiga att instifta för politiker och för centralbyråkrater är regler ett naturligt forum att verka i.

  • De blir fler och på det blir det mer kontroll för att kontrollera att lagar åtföljs.

Men kostnaderna för regelföljande kan bli stora utan att de direkt märks i statsbudgeten.

På organisationsnivå kan policyer och regler lätt tillgripas utan någon uppenbar kostnad.

Indirekt kan det bli kostsamt.

 

 

Lagar och regler är en viktig faktor bakom administrationens ständiga expansion.

Effektivitetsförlusterna i en starkt regelstyrd verksamhet är ofta betydande och byråkrati är ofta dyr.

Dyrt kan det också bli för de som inte gynnas av lagstiftningen, i detta sammanhang framför allt för de som drabbas av ett dyrt boende.

Mats Alvesson, professor Lunds universitet.

  • Det vill säga, hållbarhet bör ses med perspektiv.
  • Dras i en tråd, vad händer på andra platser i nätverket?