Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden

Klimat inomhus

ISOLERING  –  ENERGI  –  FÖNSTER

 

 

Bas för klimatet inomhus är den miljö som råder utanför en byggnad.

 • Ett fungerande skalskydd är därför viktigt för en trygg, hälsosam och trivsam bostadsmiljö.

I vår natur sker ständigt klimatsvängningar över tid, inte minst genom årstidsvariationerna.

Givetvis påverkar detta alltid klimatet inomhus och därmed nivågivande för innemiljön.

 

Det ställer krav på byggnader, att det finns ett klimatskal som

 • skapar och upprätthåller en hälsosam och behaglig boendemiljö samt
 • minimerar byggnadens värmeförluster och energiförbrukning.

För att kunna analysera klimat och miljö inomhus fordras tillgång till fysiska mätbara parametrar.

 

Mätbara parametrar i luften är

 • temperatur
 • den relativa luftfuktigheten
 • lufttryck
 • luftrörelser
 • emissioner

Läs mer under länk: Fysiska mätningar

 

Klimatskal

kallas även för klimatskärm, omfattar de delar som gränsar av byggnaden mot utemiljön, dvs

 • ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.

Värmemotstånd; är ett materialskikts isoleringsförmåga, d.v.s.

 • definierar hur mycket värme som går ut genom en byggnadsdel och
 • benämns med bokstaven U (W/m², ᵒC).
 • Ju lägre U-värdet är desto mindre värme försvinner ut.

Om energi i byggnader läs mer under länk: Energi

Om byggnaders isoleringsbehov läs mer under länk: Isolering.

 

 

Klimat inomhus

Med tanke på människors välbefinnande och hälsa finns många påverkande faktorer och

gällande den fysiska miljön kan följande noteras.

 •  Hur lufttemperaturen inomhus uppfattas beror på flera faktorer.

 

Vid kall väderlek ute fordras ofta, för välbefinnandet, en högre temperatur inomhus än när varmare väderlek råder utomhus.

Därutöver vilken temperaturnivå som upplevs behaglig varierar från individ till individ.

Myndigheter rekommenderar att nivån är 20 – 24 ᵒC, se Folkhälsomyndighetens länk

 • Temperaturen påverkar den relativa luftfuktigheten (%).

 

Principen är, lägre temperatur gör att mängd fukt luften innehåller minskar.

Den luft som transporteras in i byggnaden värmas upp (sker företrädesvis under vinterhalvåret).

Innebär att luften blir torrare, dvs dräneras på fukt, fuktandelen (%) minskar och den relativa luftfuktigheten sjunker.

Den relativa luftfuktigheten är en viktig faktor för människans välbefinnande och

 • bör vara så när intervallet 40 – 60 % som möjligt, se figuren nedan.

 

 

Företrädesvis vinterhalvåret

 • är klimatet inomhus, med avseende på den relativa luftfuktigheten så låg att det påverkar människors hälsa.

Dessutom visar mätresultat att tekniska installationer förstärker problematiken, se jämförelsen i diagrammet nedan.

 

 

Fönster

är ur isolering- och energisynpunkt en känslig byggnadsdel.

Värmeförlusterna genom fönster tar en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi.

 • Exempelvis för en villa uppskattas andelen till ca 15-20 %, läs mer under länk: Fönster.