Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden  >> Klimat inomhus

Fönster

Med tanke på kommunikationen mellan byggnaders ute- och innemiljö

är fönster en viktig byggnadsdel,

 • men samtidigt en sårbar del i byggnadskonstruktionen
 • ur säkerhet-, isolaring och energi synpunkt.

Det finns många fördelar att uppnå genom att förstärka fönsterytor i en byggnad.

 • Höjer säkerheten
 • Förbättrar klimatet
 • Sänker energiförbrukningen

 

 

Ur energisynpunkt är fönster en känslig del av huset.

Kan dessa ytor förstärkas finns vinster att göra genom minskad energiförbrukning.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av den totala uppvärmningsenergi i byggnaden,

 • för en villa uppskattas andelen till ca 15-20 %.

Betydande fördelar kan uppnås genom att förstärka dessa ytor.

 

 

Beräkningsmässiga jämförelser kan göras

för beräkning av,

 • materialets värmemotstånd, U (W/m², ᵒC) och
 • transmissionsförlusten, energi, E (kWh)

Variablar är

 • hur fönster och dess karm är konstruerad,
 • vilket material som finns i karmar och bågar,
 • antal glasrutor,
 • om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna etc.

 

Ungefärlig yttemperatur mitt på glasruta på fönster med olika U-värden, med

 • temperatur inne 20 °C och
 • temperatur ute -10 °C respektive -20 °C

 

Se länk SP-fönster 

 

 

För beräkning av U-värde används följande formler

 • för respektive skikt: R =  δ / λ
 • summa alla skikt: R = 0,17 + R skikt 1 + R skikt 2 + …

U = 1 / 0,17 + R skikt 1 + R skikt 2 + …

Förklaringar:

 • R:  Värmemotstånd
 • δ:  Skiktets tjocklek (m)
 • λ:  Materialets värmeledningsförmåga (W/m, ᵒC), ett tabellvärde
 • U: Värmegenomgångskoefficient (W/m², ᵒC)

 

 

Fönsterförstärkning med utvändigt monterad jalusi


Fönsterkonstruktioner, 2- respektive 3-glas med utvändig jalusi. 

 

 

Beräkning U-värde för fönster, med och utan skyddsjalusi

 • Jalusimaterial, aluminium och cellplast δ = 0,0o5 m
 • Luftspalt mellan jalusi och fönster, δ = 0,05 m

2-glasfönster

 • Utan jalusi = 2,90
 • Med jalusi  = 1,49    => dvs en sänkning av U-värdet med 49 %

3-glasfönster

 • Utan jalusi = 1,89
 • Med jalusi  = 1,18   => dvs en sänkning av U-värdet med 38 % 

Sammantaget påtagligt sänkta u-värden erhålls med hjälp av skyddsjalusi.

 

 

För beräkning av transmissionsförlusten, E (kWh) används formel, E = A x G

A:  Ytan genom vilken värmen leds (m2)

G:  Antal gradtimmar på orten (k, h) , ett tabellvärde,

se exempelvis i LRF Konsults Handbok_om_energieffektivisering

 

Konstruktionsutformning som används i detta exempel samma som i ovanstående exempel

 • fönsterkarmar, 2- respektive 3-glassystem samt
 • jalusi appliceras utvändigt för ovanstående fönsterkonstruktioner.

Även i detta räkneexemplet jämförs de två fönstersystem, med och utan jalusi.

Byggnad med bostadsyta  200 m² studeras.

Geografiskt belägen

i Örebro, en som för Sverige kan anses vara en genomsnittlig byggnad avseende

 • geografi och klimat samt
 • befolkningsmässigt.

 

 

Boverkets krav, fönsterytan ska vara minst 18 % av bostadsytan

dvs blir i detta fall 36 m² fönsteryta.

Antal gradtimmar (Gt – värdet) för Örebro = 122,

se tabellen bilaga 2 (sida 44), del 11 i LRF Konsults: Handbok_om_energieffektivisering

innebär med formeln E = A  x  Gt  =>  36 x 122 = 4 392 [kWh].

U-värden

 • U-2 glasfönster = 2,90 (W/m2, ᵒC)
 • U-2 glasfönster + skyddsjalusi = 1,49 (W/m2, ᵒC)
 • U-3 glasfönster = 1,89 (W/m2, ᵒC)
 • U-3 glasfönster + skyddsjalusi = 1,18 (W/m2, ᵒC)

Resultat, se diagrammet nedan.