Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >>  Prisstegringen

Ekonomin som når konsumenten


 

Hur ser allt detta ut när det når bostadsmarknaden och hur påverkas boendekostnaden?

Sannolikt inget som gynnar en lägre kostnadsbild.

Länk: Dagens krav och vad som ytterligare planeras


Enligt Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)

fordras för en bättre, billigare och effektivare bostadsbyggnadsprocess följande åtgärder.

> Bättre samförstånd ska råda mellan inblandade parter.

> Vid kommunikation, att det används för alla parter bättre definierade begrepp.

> Skapa en mer begriplig bild över hela byggprocessen.

> De olika aktörernas roller beskrivs bättre.

> Beslut ska baseras på fakta och att de faktorer som är kostnadsdrivande tydliggörs.

Specifika frågor att reda ut är

> hur kostnadsfördelningen mellan olika aktiviteter ser ut och att

> tydligt identifiera de huvudsakliga faktorerna som påverkar kostnaderna i bostadsbyggandet


SBUF har även gjort en genomgång hur hyran fördelas mellan olika kostnadsposter i förvaltningsskedet?

Kapitalkostnader: 50 %,

Driftkostnader 30 %, och

Administrativa kostnader: 20 %.

PRODUKTIONSSKEDET:

Byggkostnader: 50 – 63 %,

Byggherreskostnader: 24 – 32 % och

Moms: 15 – 18 %.

 

Detta innebär följande för en lägenhet med en hyra på 10 000 kr / månad

FÖRVALTNINGSSKEDET

5 000 kr: Drift- och administrativa kostnader, utanför kostnaden för att producera en byggnad.

5 000 kr: Kapitalkostnad, går till att täcka ränta och amortering för att producera byggnaden och därmed direkt kopplad till kostnaden för att uppföra byggnaden.

PRODUKTIONSSKEDET

2 500 – 3 150 kr: Hyrans del för att täcka byggkostnaden, 60 – 63 % av 5 000 kr.

1 200 – 1 600 kr: Hyrans del för att täcka byggherrekostnaden, 24 – 32 % av 5 000 kr.

750 – 900 kr: Hyrans del för att täcka byggkostnaden, 15 – 18 % av 5 000 kr.
Kan inte påverkas av byggprocessen.

3 700 – 4 750 kr: Är den del av hyran som är att hänföra till uppförandet av byggnaden!


Underlag hämtad från SBUF rapportBostadsbyggande_begrepp_och_Kostnadsparametrarng

 

Lite eftertänksamhet

Antag att byggkostnaden kan sänkas med 10 % på grund av ökad effektivitet i utförandeskedet.

 

Detta skulle innebära en minskning med 0,1 x (intervallet 2 500 – 3 150) = 250 – 315 kr per månad i hyresreducering,

det vill säga 2,5 – 3,2 % av hyran.

Kan byggherrekostnaderna sänkas med 10 % utgör det en hyresreducering i intervallet 105 – 160 kr/mån,

det vill säga omkring 1,1 – 1,6 % av hyran.


Detta gäller för en nybyggd hyresrätt

För en 50 år gammal hyresrätt har kapitalkostnaden sjunkit mot noll.

I stället har kostnader för ombyggnad, underhåll och reparationer stigit och utgör en stor del av hyran.

Den standard som idag krävs är hög och slukar resurser.

Är den standard som krävs alltid befogad?

Exempelvis hisskravet

gör att det i princip är ekonomiskt omöjligt att bygga om de trevåningshus som byggdes på 40-, 50- och 60-talen.

 

 

Det är nödvändigt att vara kostnadsmedveten i alla delprocesser i samhällsbyggnadsprocessen;

i planskede,

i byggskede och

i förvaltningsskede.

För effekt bör detta gälla för alla inblandade parter

> för byggherrar, projektörer, materialleverantörer och entreprenörer

> för de som stiftar lagar, tar fram direktiv och utför kontroller

dvs alla de instanser som kan påverka de kostnadsdrivande faktorerna.