Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden  >>  Prisstegringen

Ekonomin som når konsumenten

Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) meddelar följande åtgärder för en bättre, billigare och effektivare bostadsbyggande.

 • Bättre samförstånd ska råda mellan inblandade parter.
 • Vid kommunikation, att det används för alla parter bättre definierade begrepp.
 • Skapa en mer begriplig bild över hela byggprocessen.
 • De olika aktörernas roller beskrivs bättre.
 • Beslut ska baseras på fakta och att de faktorer som är kostnadsdrivande tydliggörs.

Specifika frågor att reda ut är

 • hur kostnadsfördelningen mellan olika aktiviteter ser ut och att
 • tydligt identifiera de huvudsakliga faktorerna som påverkar kostnaderna i bostadsbyggandet

 

SBUF har även gjort en genomgång hur hyran fördelas mellan olika kostnadsposter i de olika skedena.

Förvaltningsskedet; kapitalkostnader: 50 %, driftkostnader: 30 % och administrativa kostnader: 20 %

Produktionsskedet; byggkostnader: 50 – 63 %, byggherrekostnader: 24 – 32 % och moms: 15 – 18 %

Detta innebär följande för en lägenhet med en hyra på 10 000 kr/månad

 

Förvaltningsskedet:

5 000 kr till drift- och administrativa kostnader,

 • dvs utanför kostnaden för att producera en byggnad.

5 000 kr till kapitalkostnad, går till att täcka ränta och amortering för att producera byggnaden

 • d.v.s. direkt kopplat till produktionsskedet.

 

Produktionsskedet:

2 500 – 3 150 kr är hyrans del för att täcka byggkostnaden, 60 – 63 % av 5 000 kr.

1 200 – 1 600 kr är hyrans del för att täcka byggherrekostnaden, 24 – 32 % av 5 000 kr.

750 – 900 kr är hyrans del för att täcka byggkostnadens moms, 15 – 18 % av 5 000 kr och

är en post som inte kan påverkas av byggprocessen.

 

Summering produktionsskedets påverkan på hyran

3 700 – 4 750 kr/månad är den del av hyran som direkt kan kopplas till uppförandet av byggnaden!


Underlag hämtad från SBUF rapportBostadsbyggande_begrepp_och_kostnadsparametrar 

 

 

Antag att byggkostnaden kan sänkas med 10 %

på grund av ökad effektivitet i produktionsskedet.

Detta skulle innebära en minskning med 0,1 x intervallet (3 700 – 4 750) = 370 – 475 kr/månad,

 • det vill säga 3,70 – 4,75 % av hyran, dvs 370 – 475 kr/månad
 • innebär en sänkning av hyran från 10 000 kr till intervallet 9 525 – 9 630 kr/månad.

Frågeställningen är om det är här grundproblemet sitter?

Jämför med det som beskrivs under länk: Vad är det som kostar

 

 

För en 50 år gammal hyresrätt har kapitalkostnaden sjunkit mot noll.

I stället har kostnader för ombyggnad, underhåll och reparationer stigit och utgör en stor del av hyran.

Den standard som idag krävs är hög och slukar resurser.

 • Är den standard som krävs alltid befogad?

Exempelvis hisskravet

 • gör att det i princip är ekonomiskt omöjligt att bygga om de trevåningshus som byggdes på 40-, 50- och 60-talen.

Det är nödvändigt att vara kostnadsmedveten i alla delprocesser i samhällsbyggnadsprocessen;

 • i planskede,
 • i byggskede och
 • i förvaltningsskede.

För effekt bör detta gälla för alla inblandade parter

 • för byggherrar, projektörer, materialleverantörer och entreprenörer
 • för de som stiftar lagar, tar fram direktiv och utför kontroller
 • d.v.s. alla de instanser som kan påverka de kostnadsdrivande faktorerna.

Det går inte att blunda för grundläggande faktorer, Vad är det som kostar