Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande

Tekniska förändringar

KLIMAT INOMHUS –  ISOLERING  –  ENERGI  –  FÖNSTER

 

 

Den teknik om används i husbyggnation har förändrats de senaste decennierna.

Den nya tekniken är inte alltid till godo utan i olika sammanhang mer riskfylld i jämförelse med de tidigare utformningarna.

 

 

Utvändigt

Att byggnaders skalskydd fungerar på bästa sätt är viktigt så att bl.a fukt- och värmeläckage minimeras.

 

 

 

1. DEN ÄLDRE TEKNIKEN:

Robusta sadeltak med vindar som dränerar vattnet utvändigt.

Ventilationsrör etc genom tak, strategisk placerade och hela takkonstruktionens utformas med prioritering, ett tätt och säkert ytskikt.

Eventuell vattenläckage i tak lätt att lokalisera genom vindsutrymmet.

 

2. DAGENS TEKNIK

En del av regnvattendräneringen sker invändigt p.g.a. vindsvåningar, takterrasser och byggnader med platta tak.

Ofta finns ventilationsrör etc, genom takkonstruktionen med olika, mer eller mindre väl valda placeringar, med tanke på att ge skydd mot dagvatten.

Otydlighet råder och i vardagen kan problematiska situationer uppså.

Länk till hela artikeln:  HD-dom: Taket läckte – boende måste betala

 

Sammantaget har detta negativa effekter på byggnadens skalskydd och risken ökar för att vattenläckage uppstår med konsekvenser för hela eller delar av huset.

Det finns även nya fasadkonstruktioner, även dessa med funktionskontroll från myndigheter,

men med tanke på skalskyddets uppgift, tullar på grundläggande säkerhetskrav.

 

 

Invändigt

Numera finns en oro och osäkerhet kring kvalitet i bostadsmiljön.

I de problem som nedanstående rubriker delger identifieras,

– trots de höga formella krav som ställs,

– att det finns allvarliga brister i rådande system.

 

Mellan åren 2008 och 2016 ökade klagomålen på bostadsmiljön med 16 %. Källa: Miljöhälsorapporter, år 2009 och år 2017


Vad som verkligen påverkar miljön som skapar ohälsa har debatterats under många år.

Ofta hänvisar myndigheter orsaken till brister i byggnadens tekniska konstruktion,

dock utan att det finns belägg för denna ståndpunkt.


Det har bedrivits många projekt kring området

och trots vetenskapliga belägg på att myndigheternas agerande är för begränsad håller de fast vid denna ståndpunkt.


Till nytta för vem?

Myndigheternas beteende karaktäriseras starkt av det som Thomas Sowell benämner,

”intellektuella är farliga för samhället”, läs mer under länk: Tolka uttryck.

En viktig hälsoaspekt, som tyvärr förbises är den torra luft som råder i de svenska byggnaderna, se figuren nedan.

Källa: Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings