Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >> Tekniska förändringar  >>  Klimat inomhus

Energi


Tillgång till energi är en förutsättning för en bra boendemiljö

ENERGIN I EN BOSTADSBYGGNAD ANVÄNDS

för att värma,  i vissa sammanhang kyla inomhusluften samt i hushållsproduktionen.

Som fastighetsägare kan man nog räkna med två saker.

> Energipriset kommer att stiga.

> Energimarknaden kommer att bli ytterligare reglerad.

INOM ENERGIOMRÅDET FINNS DET NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA MÅL SOM MÅSTE UPPFYLLAS

Boverket har för Sveriges räkning, antagit nivåer som ska gälla för energihushållningen.

Vid projektering av byggnader sker med hjälp av beräkningsmodeller kontroll att byggnaders klimatskärmar stämmer överens med Boverkets Byggregler (BBR),

se länk: Energihushållning

I BBR:s KRAV

1) Beskrivs hur mycket värme som maximalt får passera ut genom klimatskärmen.

2) Detta kan sedan översättas till hur mycket huset behöver värmeisoleras.

Se länk Boverkets hemsida: Krav på klimatskärmen

FÖNSTER

Ur energisynpunkt är fönster en känslig del av huset.

Kan dessa ytor förstärkas finns vinster att göra genom minskad energiförbrukning.

Detta kan tydliggöras genom att dessa ytor förstärks vilket kan ske

> med att öka värmemotståndet i fönsterkonstruktionen och

> att jämföra olika konstruktionsutformningar genom att beräkna, transmissionsförlusten – energi, E (kWh)

Formel som används är: E = A x G

E:  Transmissionsförlusten (kWh)

A:  Ytan genom vilken värmen leds (m2)

G:  Antal gradtimmar på orten (k, h) , ett tabellvärde, se exempelvis  bilaga 2 i LRF Konsults ”Handbok i energieffektivisering”

Konstruktionsutformning som används i detta exempel, se figuren nedan.

Fönsterkarmar, 2- respektive 3-glassystem samt

Jalusi appliceras utvändigt för ovanstående fönsterkonstruktioner.

I räkneexemplet nedan jämförs de två fönstersystem, både med och utan jalusi.


RÄKNE-EXEMPEL: Byggnad med bostadsyta  200 m² studeras.

Geografiskt belägen i Örebro, en som för Sverige kan anses vara en genomsnittlig byggnad avseende

– geografi och klimat samt

– befolkningsmässigt.

Boverkets krav, fönsterytan ska vara 18 % av bostadsytan, dvs blir i detta fall 36 m² fönsteryta.

Antal gradtimmar (Gt – värdet) för Örebro = 122, se tabellen i bilagan 2  LRF Konsults ”Handbok i energieffektivisering” (sida 44),

innebär

Formeln E = A  x  Gt  =  36 x 122 = 4 392 [kWh].

U-värden, underlaget se under länk: värme

– U-2 glasfönster = 2,90 (W/m2, ᵒC)

– U-2 glasfönster + skyddsjalusi = 1,49 (W/m2, ᵒC)

– U-3 glasfönster = 1,89 (W/m2, ᵒC)

– U-3 glasfönster + skyddsjalusi = 1,18 (W/m2, ᵒC)

Resultat, se diagrammet nedan.