Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >>  Tekniska förändringar

Klimat inomhus


 

 

Bas för miljön inomhus är den miljö som råder utanför byggnaden.

Ett fungerande skalskydd är viktigt för en trygg, hälsosam och trivsam bostadsmiljö.

Utomhus i vår natur sker ständigt klimatsvängningar över tid, inte minst genom årstidsvariationerna.

Givetvis påverkar detta alltid klimatet inomhus.

Basen för klimatet inomhus är i normalfallet det klimat som råder utanför byggnaden.


Det ställer krav på byggnader, att det finns ett klimatskal som

> skapar och upprätthåller en hälsosam och behaglig boendemiljö samt

> minimerar byggnadens värmeförluster och energiförbrukning.

 

För att kunna analysera klimat och miljö inomhus är fysiska mätbara parametrar viktigt att kunna tillgå.

Mätbara parametrar i luften är

> temperatur

> den relativa luftfuktigheten

> lufttryck

> luftrörelser

> emissioner

Läs mer under länk: Fysiska mätningar

 

 

 

Klimatskal, kan även kallas klimatskärm,

omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, dvs ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.

För en bra innemiljö fordras att byggnader kan bibehålla värmen innanför klimatskalet, byggnaders värmemotstånd

och uttrycks med U-värde (W/m², ᵒC).

U-värdet är en gradering av hur mycket värme som läcker ut från byggnaden,

> med lägre U-värdet menas att mindre värme försvinner ut.

Läs mer under länk: Energi

Om byggnaders isoleringsbehov läs mer under länk: Isolering.

 

Klimat inomhus

Det är framför allt temperatur, den relativa luftfuktigheten, luftrörelser samt emissioner som skiljer mellan miljön ute- och inne.

Med tanke på människors välbefinnande och hälsa

finns många påverkande faktorer och gällande den fysiska miljön kan följande noteras.

1. Temperaturen,  hur lufttemperaturen inomhus uppfattas beror på flera faktorer.

a) Vid kall väderlek ute fordras ofta, för välbefinnandet, en högre temperatur inomhus än när varmare väderlek råder utomhus.

b) Därutöver vilken temperaturnivå som upplevs behaglig varierar från individ till individ.

c) Myndigheter rekommenderar att nivån är 20 – 24 ᵒC, se Folkhälsomyndighetens länk

2. Temperaturen påverkar den relativa luftfuktigheten (%).

I princip råder, ju lägre temperatur ju mindre mängd fukt kan luften lagra.

a) Den luft som transporteras in i byggnaden värmas upp (sker företrädesvis under vinterhalvåret).

b) Innebär att luften blir torrare, dvs dräneras på fukt, fuktandelen (%) minskar och den relativa luftfuktigheten sjunker.

c) Den relativa luftfuktigheten är en viktig faktor för människans välbefinnande och bör vara mellan 40 – 60 %, se figuren nedan.

Företrädesvis vinterhalvåret

är klimatet inomhus, med avseende på den relativa luftfuktigheten så låg att det påverkar människors hälsa.

Dessutom visar mätresultat att tekniska installationer förstärker problematiken, se jämförelsen i diagrammet nedan.

 

 

Fönster

är ur isolering- och energisynpunkt en känslig byggnadsdel.

Värmeförlusterna genom fönster tar en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi.

  • Exempelvis för en villa är andelen ca 15-20 %, läs mer under länk: Fönster.