Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >> Tekniska förändringar  >>  Klimat inomhus  >> Isolering

Behålla värmen inne


Värmemotstånd är den egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga

Hur mycket värme som går ut genom en byggnadsdel kallas U-värde.

Ju lägre U-värdet är desto mindre värme försvinner ut.

Fönster

Fönster är en känslig del i byggnadskonstruktionen set ur värme och energisynpunkt.

Värmeförlusterna genom fönster som utgör en betydande del av den totala uppvärmningsenergi i byggnaden och för en villa är andelen ca 15-20 %.

Ett fönsters U-värde är beroende av

– hur fönster och dess karm är konstruerad,

– vilket material som finns i karmar och bågar,

– antal glasrutor,

– om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna

etc.

Ungefärlig yttemperatur mitt på glasruta

på fönster med olika U-värden blir, med temperatur inne 20 °C och temperatur ute -10 °C respektive -20 °C

Se länk SP-fönster

För beräkning av U-värde används följande formler

1) för respektive skikt: R =  δ / λ

2) summa alla skikt: R = 0,17 + R skikt 1 + R skikt 2 + …

3) U = 1 / 0,17 + R skikt 1 + R skikt 2 + …

Förklaringar:

R:  Värmemotstånd

δ:  Skiktets tjocklek (m)

λ:  Materialets värmeledningsförmåga (W/m, ᵒC), ett tabellvärde

U: Värmegenomgångskoefficient (W/m², ᵒC)


I detta exempel kompletteras fönsterkonstruktionen med en utvändig jalusi.

Jalusimaterial, aluminium och cellplast δ = 0,0o5 m

Luftspalt mellan jalusi och fönster, δ = 0,05 m

Beräkning U-värde för fönster, med och utan skyddsjalusi

A) 2-glasfönster

Utan jalusi = 2,90

Med jalusi  = 1,49    => dvs en sänkning av U-värdet med 49 %

B) 3-glasfönster

Utan jalusi = 1,89

Med jalusi  = 1,18   => dvs en sänkning av U-värdet med 38 %

Sammantaget påtagligt sänkta u-värden erhålls med hjälp av skyddsjalusi


Fönsterkonstruktioner, 2- respektive 3-glas med utvändig jalusi.