Bostadssituationen

Det svenska regelverket

BOSTADSLAGSTIFTNINGEN / BYGGLAGSTIFTNINGEN / MILJÖLAGSTIFTNINGEN / MYNDIGHETER / KONTROLLFUNKTIONER / EU

 

 

 

Det svenska regelverket utgår från de fyra grundlagarna

regeringsformen,

successionsordningen,

tryckfrihetsförordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Därutöver finns riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

 

 

Den svenska hierarkin

Från lag till allmänt råd

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser, dvs; lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter.

 • Regler är bindande.

Därutöver finns allmänna råd

 • Detta är rekommendationer, dvs exempel på hur man kan uppfylla de bindande reglerna.

 

 

Myndigheter har tolkningsföreträde! – Finns i detta risker?

Från början var syftet med de allmänna råden att myndigheten ville vara ”till hjälp”,

genom att ge exempel på hur en konstruktion kan utföras, men det rådde valfrihet att själv välja utformning.

Numera har detta ändrats till att följs inte de allmänna råden ska verksamheten, för myndigheten bevisa att alternativet håller samma kvalitet.

 

Vem är domare? 

 

Det är väl värt för fastighetsägare att öka insikten i det som sker, inte minst med tanke på hur allmänna rådet och tolkningsföreträdet hanteras.

Välgörande är att verksamheten själv stämmer av hur väl den samverkar med lagsystemet och att detta tydligt dokumenteras.

En sådan hantering kan förebygga många problem och spara stora resurser.

 

 

 

Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning.

Lagen innehåller bestämmelser om att

 • regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande).

När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger, dvs

 • att i förordningar och föreskrifter ska närmare preciseringar ske från det som anges i lagarna.

 

Sveriges förordningar beslutas av regeringen.

Vissa slags bestämmelser behöver inte regleras i lag, utan det räcker att det regleras på förordningsnivå.

 • Ofta är det så i de ärenden som Boverket hanterar.

För att regeringen ska få skriva en förordning på ett område som är reglerat i lag,

 • måste riksdagen ge regeringen ett bemyndigande att skriva mer detaljerade regler.

 

 

Föreskrifter

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar

 • utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler.

Då författas föreskrifter och

 • det är myndigheter som skriver föreskrifter.

För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

 

 

Allmänna råd

Anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift och

 • är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras.

Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet

 • ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha ett bemyndigande

 • så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde.

Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.