Bostadsmiljön >>  Det svenska regelverket

Kontrollfunktioner

 

Samhällets kontrollfunktioner utgår idag till stor del från det miljöarbete som myndigheter bedriver.

Som grund i detta är Sverige indelat i 16 miljökvalitetsmål.

Övergripande är det Naturvårdsverket som har uppdraget att leda miljöarbetet.

 

Naturvårdsverket ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen är övergripande

I sakfrågor delegeras till andra myndigheter att styra och det är de delegerade myndigheterna som

  • gör preciseringar, sätter ramarna i sakfrågor och gör tolkningen vilka direktiv som fordras och vad dessa ska innehålla.

De delegerade myndigheterna står även för återkopplingen, hur områden utvecklas och redovisar till Naturvårdsverket.

 

Naturvårdsverket upprättar därefter en sammanställning,

  • redovisar inför regering och riksdag hur arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar och meddelar vilka åtgärder som måste till.

Samhällsbyggnadsprocessen ingår i miljökvalitetsmål nr 15: God bebyggd miljö,