Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket

Bostadslagstiftningen

LAGEN OM KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR  –  BOSTADSRÄTTSLAGEN  –  BOSTADSFÖRSÖRJNINGSLAGEN

 

 

 

För att kunna hyra ett boende fordras att det finns en fastighet för hyresgäster att hyra från.

Fastighet och dess gränser definieras i Jordabalken enligt följande, kap 1, §1:

 • Fast egendom är jord.
 • Denna är indelad i fastigheter.
 • En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

 

 

I Jordabalken, kap. 12 den s.k. Hyreslagen beskriver avtal mellan uthyrare och hyresgäst, som

 • avser avtal genom att hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning.

Innefattar avtal även upplåtelse av jord, för att nyttjas tillsammans med lägenhet, ska kapitel 12 tillämpas.

Det innebär att jorden ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk.

 • Med bostadslägenhet avses  lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.
 • Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

 

Boverket meddelar att kommunen ansvar enligt lag

 • dels för planering av bostadsförsörjningen,
 • dels för den planläggning och andra åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas.

Lagen säger att varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen.

Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen

 • att leva i goda bostäder samt
 • att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag

 • för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL)
 • när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Se Boverkets länk: Kommunernas Bostadsförsörjning och Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

 

Beträffande lagar finns förutom Jordabalken,

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

Bostadsrättslagen

samt en ny lag som är under utarbetande, Bostadsförsörjningslagen.