Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket  >>  Bostadslagstiftningen

Bostadsrättslagen

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

En bostadsrättsförening ska vara registrerad.

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar

  • i den utsträckning som anges i denna lag. Lag (2018:715).

En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar och föreningen ska också ha

  • stadgar, en styrelse och minst en revisor.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt

  • får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

 

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske

  • till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning.

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt och

  • upplåtelsen med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus.

En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om

  • marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

 

Med bostadslägenhet avses i denna lag

  • en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet.

Länk: Bostadsrättslagen