Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket  >>  Bostadslagstiftningen

Bostadsrättslagen


 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

En bostadsrättsförening ska vara registrerad.

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i denna lag. Lag (2018:715).


En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar och föreningen ska också ha

  • stadgar
  • en styrelse och
  • minst en revisor.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning.

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt.

En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus.

En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om

  • marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet.

Länk: Bostadsrättslagen