Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket  >>  Bostadslagstiftningen

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar


 

Från kap. 1 meddelas att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen (§1).

Syftet med planeringen ska vara att

 • skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
 • främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska

 • kommunen samråda med övriga berörda kommuner och
 • ge länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

 • ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna

 • ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter (§2):

 • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
 • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
 • hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på

 • en analys av den demografiska utvecklingen,
 • av efterfrågan på bostäder,
 • bostadsbehovet för särskilda grupper och
 • marknadsförutsättningar.

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet

 • råd,
 • information och
 • underlag för deras planering av bostadsförsörjningen (§3).

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av

 • samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och
 • verka för att sådan samordning kommer till stånd.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen

 • ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (§4).

En kommun ska lämna regeringen

 • de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär (§5).

Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen

 • saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3,
 • får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer (§6).

Länk: Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Övriga länkar av intresse.

Regeringskansliet: Ny bostadsförsörjningslag (Publicerad maj 2018)

Boverket: Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning (Utfärdat maj 2019)

Statens offentliga utredningar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. Slutbetänkande om utredningen om kommunal planering för bostäder (från 2018, pdf-fil)

Boverket: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Handbok utfärdat 2016)

SABO: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning förtydligas

Länsstyrelsen Bostadsförsörjning

SKR: Dokumentation: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Seminarium maj 2017)

Stockholms läns landsting: Betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (Skrivelse september 2018, pdf-fil)