Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket  >>  Bostadslagstiftningen

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar


 

Från kap. 1 meddelas att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen (§1).

Syftet med planeringen ska vara att

A. skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och

B. för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och

ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.


Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter (§2):

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på

> en analys av den demografiska utvecklingen,

> av efterfrågan på bostäder,

> bostadsbehovet för särskilda grupper och

> marknadsförutsättningar.


Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen (§3).

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och

verka för att sådan samordning kommer till stånd.


Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (§4).


En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär (§5).


Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3,

får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer (§6).


Länk: Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Övriga länkar av intresse.

Regeringskansliet: Ny bostadsförsörjningslag (Publicerad maj 2018)

Boverket: Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning (Utfärdat maj 2019)

Statens offentliga utredningar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. Slutbetänkande om utredningen om kommunal planering för bostäder (från 2018, pdf-fil)

Boverket: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Handbok utfärdat 2016)

SABO: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning förtydligas

Länsstyrelsen Bostadsförsörjning

SKR: Dokumentation: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Seminarium maj 2017)

Stockholms läns landsting: Betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (Skrivelse september 2018, pdf-fil)