Bostadssituationen >>  Det svenska regelverket

Bygglagstiftningen

PLAN- OCH BYGGLAGEN  –  BOENDEFORMER


 

 

 

 

Syftet med bygglagstiftningen

Med hänsyn till den enskilda människans frihet,

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden

upprätthålla en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens människor och för kommande generationer.

(1§, 1 kap. Plan- och bygglagen)

 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.

(2§, 1 kap. Plan- och bygglagen)

 

 

Bygg- och miljölagstiftningen

Är ett komplicerat område och har inte underlättats med tiden.

Många nya moment och uppgifter har tillkommit och tillkommer löpande.

Exempel på några olika begrepp.

Bygglov

Kontrollplan

Kontrollansvarig

Tekniskt samråd

Olika intressenter

 

 

Sveriges riksdag

Länkar till några lagar

Plan- och bygglagen

Plan- och byggförordningen

Miljöbalken