Bostadsmiljö >>  Det svenska regelverket >>  Bygglagstiftningen  >>  Plan- och bygglagen

Olika intressenter

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projektering-, bygg-, rivning- eller markarbeten.

Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen och de byggprocesser som genomförs uppfyller de lagar och regler som gäller.

Byggnadsnämnd

Den kommunala enhet som ansvarar för planläggning av mark och vatten enligt  plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.

De handlägger också ärenden om anmälan.

Byggnadsinspektör

Den person hos kommunen som bedömer de lovpliktiga handlingarna och

om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. 

Kontrollansvarig

Beskrivs under separat länk: Kontrollansvarig