Bostadssituationen >>  Det svenska regelverket  >>  Bygglagstiftningen

Plan- och bygglagen

BYGGLOV –  KONTROLLPLAN –  KONTROLLANSVARIG –  TEKNISKT SAMRÅD –  OLIKA INTRESSENTER


 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet,

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

 

 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.

Lagen i sin helhet, se länk: Plan- och bygglagen (2010-900)

 

 

Plan- och byggförordningen

Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. innehåll och definitioner (1 kap.),

2. planer och områdesbestämmelser (2 kap.),

3. krav på byggnadsverk (3 kap.),

4. krav på byggprodukter m.m. (4 kap.),

5. funktions- och säkerhetsåtgärder (5 kap.),

6. lov och anmälan m.m. (6 kap.),

7. kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga (7 kap.),

8. tillsyn, vägledning och uppföljning (8 kap.),

9. byggsanktionsavgifter (9 kap.), och

10. bemyndiganden (10 kap.).

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900).

Lagen i sin helhet, se länk: Plan- och byggförordning (2011:338)