Bostadsmiljö  >>  Det svenska regelverket >>  Bygglagstiftningen  >>  Plan- och bygglagen

Kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om

 • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
 • vem som ska göra kontrollerna,
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. [Kap 10, § 6]

 

 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet

Planen ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att

 • alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
 • förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
 • kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. [Kap 10, § 7]

Av kontrollplanen ska det framgå

 • i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller
 • av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och
 • som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat. [Kap 10, § 8 i PBL]