Bostadsmiljö  >>  Det svenska regelverket >>  Bygglagstiftningen

Kontrollplan


Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om

> vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,

> vem som ska göra kontrollerna,

> vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,

> vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,

> vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och

> hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. [Kap 10, § 6]

Kontrollplanen ska vara anpassad

– till omständigheterna i det enskilda fallet och

– ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att

-> alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,

-> förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och

-> kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. [Kap 10, § 7]

Av kontrollplanen ska det framgå

> i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller

> av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och

som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat. [Kap 10, § 8 i PBL]