Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket

Miljölagstiftningen

MILJÖMÅLSARBETET  –  MILJÖBALKEN  –  TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET  –  VÄGLEDNING OM MILJÖRAPPORTERING


 

Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999.

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär

”att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö”.


Denna lag berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Miljöbalken innehåller sju avdelningar fördelat i 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer.

Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken.

Kan vara svårt att följa alla paragrafer!

Förordningar beslutas av regeringen, som i sin tur lämnar bemyndigande till myndigheter att besluta om föreskrifter,

> i detta sammanhang Naturvårdsverket

> gällande miljökvalitetsmålet: God byggd miljö, delegeras detta vidare till Boverket

> även Folkhälsomyndigheten genom Miljöbalken påverkar området.

Myndigheterna har även att vägleda inom sitt respektive ansvarsområde.

Myndigheters vägledning kanske inte alltid är så tydlig.

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 9