Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket >>  Miljölagstiftningen

Miljöbalken

 

 

 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

 

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde

och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Viktigt beakta vem som är ansvarig i olika sakfrågor! 

 

 

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

 

Ovanstående hämtat från Miljöbalken, kapitel 1, § 1, läs mer under länk: Miljöbalk (1998:808)

 

Övriga länkar som berör Miljölagstiftningen:

Hållbar utveckling med miljöbalken (Naturvårdsverket)

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (Sveriges riksdag)

Författningar med stöd av miljöbalken (Naturvårdsverket)

EU-register – författningar inom miljöbalkens område (Naturvårdsverket)

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (Naturvårdsverket)

Information och vägledning kopplat till miljöbalkens kapitel (Naturvårdsverket)

Allmänna hänsynsregler (Folkhälsomyndigheten)