Bostadssituationen >>  Det svenska regelverket  >>  Miljölagstiftningen

Miljömålsarbetet

 

 

Samhällets kontrollfunktioner

utgår idag till stor del från det miljöarbete som myndigheter bedriver.

 

Som grund i detta är Sverige indelat i 16 miljökvalitetsmål.

Övergripande är det Naturvårdsverket som har uppdraget att leda miljöarbetet.

 

 

 

Myndigheters ansvarsområden

Naturvårdsverket ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen är övergripande,

och det är andra myndigheter som har ansvaret för respektive sakfrågor.

 

Det är dessa myndigheter som gör preciseringar, sätter ramarna och gör tolkningen

vilka direktiv som fordras och vad dessa ska innehålla.

Därefter ansvarar dessa myndigheter för återkoppling

till Naturvårdsverket, hur områden utvecklas.

Naturvårdsverket upprättar därefter en sammanställning, som redovisas inför regering och riksdag

hur arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar och meddelar vilka åtgärder som måste till.

 

 

Samhällsbyggnadsprocessen ingår i miljökvalitetsmål nr 15: God bebyggd miljö,

Även Folkhälsomyndigheten påverkar området i olika sakfrågor, styrande lagar, se Miljölagstiftningen.

 

Resultat visar att det finns brister

i sammanhållningen mellan de olika leden,

myndighet till myndighet samt att nå ut till det svenska fastighetsbeståndet på det sätt som lagen avser.

 

Därför viktigt  att vara observant,

vid behov både agera och att arbeta förebyggande.