Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket >>  Miljölagstiftningen

Tillståndspliktig verksamhet


Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan behöva ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet.

Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av bl.a. miljöprövningsförordningen (2013:251).


Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § MB

är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter som från tid till annan bedöms vara de mest störande.

Det är samtidigt ett sätt att skapa rättstrygghet för verksamheterna och dem som är närmast berörda av dessa.

Kravet på tillstånd varierar med typ av verksamhet och storleken på den.

I huvudsak gäller följande:

> Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstol.

> Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse.

Mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd. De måste istället anmäla till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

 

Mycket små verksamheter,

sådana som inte påverkar miljön särskilt mycket, behöver varken tillstånd eller anmälan.

De ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar tillsyn över dem.

Om tillståndsplikt saknas för en verksamhet kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd.

Förutsättningen är att verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Läs mer under Naturvårdsverkets hemsida, länkar: Tillstånd och anmälan