Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket >>  Miljölagstiftningen

Tillståndspliktig verksamhet

 

 

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet

kan behöva ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet.

Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av bl.a. miljöprövningsförordningen (2013:251). 


Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § MB

  • är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter
  • som från tid till annan bedöms vara de mest störande.

Det är samtidigt ett sätt

  • att skapa rättstrygghet för verksamheterna och dem som är närmast berörda av dessa.

 

Kravet på tillstånd varierar

med typ av verksamhet och storleken på den. I huvudsak gäller följande:

  • Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstol.
  • Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse.
  • Mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd, utan endast anmäla till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.
  • Mycket små verksamheter, sådana som inte påverkar miljön särskilt mycket, behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar även tillsyn över dem.

 

Om tillståndsplikt saknas för en verksamhet

  • kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken,
  • förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd.

Förutsättningen är att verksamheten medför

  • betydande risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

 

Läs mer under Naturvårdsverkets hemsida, länkar: Tillstånd och anmälan