Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket >>  Miljölagstiftningen

Vägledning om miljörapportering

 

 

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter

  • ska varje år lämna en miljörapport
  • till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge

  • tillsynsmyndigheten ett bra underlag för sin tillsyn av de cirka 6 000 verksamheter som de är skyldiga att lämna miljörapport om
  • verksamhetsutövaren får en bild av hur väl de följer villkoren för sin verksamhet och att de ska kunna stärka sin egenkontroll.

 

Vilka typer av verksamheter

som berörs av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av bl.a. Miljöprövningsförordningen (2013:251)

 

Länkar till olika lagparagrafer.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalken (1998:808)

 

Byggnader och tillståndsplikt

När byggnader uppförs, byggs om eller byggs till finns det en rad krav som ska uppfyllas.

 

Väl när byggnader är på plats

  • så bedrivs vanligtvis någon form av verksamhet i byggnaden
  • i dessa sammanhang oerhört värdefullt att kunna fastställa, vem har ansvar i olika sakfrågor.

Detta med tanke på hur myndigheter tolkar miljöbalken,

  • viktigt för fastighetsägare att kunna tydliggöra ansvarsfördelningen i olika sakfrågor.

 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida,

Vägledning om miljörapportering