Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket >>  Miljölagstiftningen

Vägledning om miljörapportering

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport

till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

 

Syftet med miljörapporten är bland annat att

– ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för sin tillsyn av de cirka 6 000 verksamheter inom olika områden som är skyldiga att lämna miljörapport

– ge verksamhetsutövaren en bild av hur väl de följer villkoren för sin verksamhet och att de ska kunna stärka sin egenkontroll.

Vilken typ av verksamheter som berörs av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av bl.a. Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Länkar till olika lagparagrafer.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalken (1998:808)

Byggnader och tillståndsplikt

När byggnader uppförs, byggs om eller byggs till finns det en rad krav som ska uppfyllas.

Väl när byggnader är på plats så bedrivs vanligtvis någon form av verksamhet i byggnaden

i dessa sammanhang oerhört värdefullt att kunna fastställa, vem har ansvar i olika sakfrågor.

Detta med tanke på hur myndigheter tolkar miljöbalken,

viktigt för fastighetsägare att kunna tydliggöra ansvarsfördelningen i olika sakfrågor.

 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida,

Vägledning om miljörapportering