Bostadsmiljö –  Det svenska regelverket  –  Myndigheter och egenkontroll

BOV och egenkontroll

Boverkets kontrolldirektiv följer det som påtalas i Plan- och bygglagen (PBL).

För en byggherre omfattar egenkontrollen att en kontrollansvarige oftast ska ingå vid byggnation,

läs mer under länk: KONTROLLANSVARIG

Beträffande kontroll av de bärande konstruktionerna finns det finns tre olika typer av kontroller;

> dimensioneringskontroll,

> mottagningskontroll och

> utförandekontroll.

Ju större risk för allvarliga skador desto mer omfattande ska kontrollen vara.

Läs mer under Boverkets länk: ALLMÄNT OM KONTROLL