Bostadsmiljö –  Det svenska regelverket  –  Myndigheter –  Naturvårdsverket (NV)

NV och egenkontroll

Den som driver en verksamhet som påverkar miljön ska själv kontrollera och visa att miljöbalken följs.

Detta sker genom att bedriva egenkontroll.

Egenkontroll är ett effektivt hjälpmedel att följa miljöbalkens krav och beslut från myndigheter.

Det är myndighetens tolkning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, till exempel gällande

> omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik samt

> kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Vad är egenkontroll?

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

1. att planera,

2. att genomföra,

3. att följa upp och

4. att förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.

Det kan till exempel ske genom att planera och organisera miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

Genom att

införa rutiner för till exempel; a) hur utrustning ska hanteras, b) att minska risken för onödiga utsläpp eller c) målsättning att sänka energiförbrukningen och

därefter följa upp med mätresultat och andra resultat från undersökningar kan olika förbättringsområden identifieras.

Egenkontroll är ett förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

NV:s roll vad gäller egenkontroll är att ta fram vägledning, bl.a .i form av  faktablad och handböcker.

NV riktar vägledningen till de operativa tillsynsmyndigheterna som ska granska verksamheters egenkontroll.

Verksamheter som fodrar tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas av

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

NFS (2000:15k) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Dokumentationen i samband med egenkontroll  beskrivs i 4–7 §§ FVE.

Där ställs krav på att företag, bland annat de ska göra

> en riskvärdering av verksamheten och

> upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning.

Slutligen ställer FVE krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Ovanstående från Naturvårdsverkets hemsida, EGENKONTROLL

Se även länk, MILJÖRAPPORTERING