Bostadsmiljön >>  Det svenska regelverket  >>  Myndigheter

Myndigheters värdegrund

 

Det är numera obligatoriskt för myndigheter att bedriva värdegrundsarbetet.

Före år 2005 förekom detta i praktiken inte alls, så på kort tid har således en ny genre vuxit fram.

Myndigheter plöjer ner stora belopp och många timmars arbete på att ta fram ”sina egna värderingar”.

Detta tar de sedermera med sig ut i det svenska samhället och där får effekt i den svenska vardagen.

 

 

Vad innebär myndigheter värdegrundsarbete?

I en rapport från Stockholm universitet meddelas, att ansvariga myndighetspersoner framhåller;

– trots de exklusiva formgivningar som omger arbetet är insatserna för internt bruk och underlaget i det som meddelas kommer inifrån verksamheten och

– är där förankrad hos alla”.

Hos Socialstyrelsen består värdegrundstexter i typfallet av tre ord; sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga.

De tre orden signalerar att värdegrunden inte är så viktig. Orden har snarare en rituell funktion ”det är viktigt att de finns”.

Vad de verkligen står för är av sekundär betydelse och ska istället vara en funktion ”att initiera samtal om verksamhet och vad myndighet ska stå för”.

Dessa uttryck är centrala vokabulär och kan nog anses som ett representativt myndighetsurval och spontana frågeställningar som kan dyka upp är:

1. Vad betyder värdegrunden i sig, i relation till det de möter hos medborgare?

2. Hur uppnås myndighetens mål?

Att texterna är så grafiskt påkostade är ett sätt att göra dem så attraktiva som möjligt för att så många som möjligt ska tacka ja till samtalsinbjudningar.

Ord som lojalitet, respekt, öppenhet, lyhördhet och tolerans är återkommande, dvs ord som uttrycker generella kvaliteter som ska signalera kunskap och kompetens.

Ovanligast är ord som har med den specifika myndighetens kärnverksamhet att göra.

 

 

 

Eftersom värdeorden är fristående och generella lämnar de mycket öppet för tolkning, det är också själva vitsen.

Genom de diskussioner som väcks hjälps de anställda åt att tänka och handla på ett visst sätt, när de möter allmänheten och när de samarbetar inom myndigheten.

Väldigt få anser att värdegrundens funktion är oklar eller att den ska hjälpa ledningen att styra verksamheten.

I stället framhålls att texterna framför allt är identitetsskapande och ett verktyg för att stärka gemenskapen.

Tomma men tjusiga ord kan alltså också ha en mening.

Länk till artikel som inspirationen till ovanstående text hämtats från artikel i SVD: Ocksa_tomma_ord_kan_ha en_mening  

 

 

 

Expertis bör utgå från validerade metoder med vetenskapligt förankring,

dvs bygga på vetenskapligt bekräftade hypoteser och inte bara på det myndigheter anser vara lämpligt.

”All vetenskaplig data borde vara öppen, med ett kritiskt tänkande och med en omprövande mental inställning vilket ska vara själva nyckeln till nya upptäckter”.

Citatet är hämtat från fysikern och kosmologiforskaren Stephen Hawking (1942–2018).

Hawkings vilja att grundligt testa sina egna teser utgör en tänkvärd kontrast mot somliga tvärsäkra uttalanden som sker i Sverige.

Länk till Hawkings vetenskapliga rapport från 1966: https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/251038 

De som visar prov på en vidare tankeförmåga,

  • bemöttes med ett avfärdande från expertmyndigheter på ett sådant sätt som i en vidare studie framstår som både vårdslöst och ovetenskapligt.

Myndigheter försvarar sin restriktiva öppenhet med att de inte tycker det är bra att använda så kallade dynamiska modeller innan man har mer kunskap.

Agerandet, som bygger på teoretiska och hypotetiska scenarier utan täckning, försvaras med att vilja undvika en öppen debatt som riskerar att skrämma upp folk.

Det är en begriplig inställning från en myndighet, som har att exekvera en regerings fastslagna politik, sådan den kommer till uttryck i ett regleringsbrev.

Men det är inte en bra utgångspunkt för att skapa ett mer etiskt vetenskapligt agerande som det finns stort behov av inom flera forskningsfält.

Inom forskarsammanhang är det en hedersfråga att göra underlaget för sitt forskningsresultat tillgängligt,

  • så att vem som helst kan upprepa dem i nya oberoende undersökningar/eller kullkasta dem.

Med Hawkings ord:

Vem som helst, var som helst i världen, borde ha fri, obegränsad tillgång till inte bara min forskning utan

  • till alla stora och ifrågasättande tänkares forskning som spänner över hela spektrumet av mänskligt vetande.

Han sade vidare att han hoppades att hans avhandling skulle

  • inspirera människor runt om i världen att titta upp på stjärnorna och inte ner på sina fötter.

Underlag till ovanstående text är hämtad från artikel i SVD: Statsministern_tassar_fram

 

I vår dialog med myndigheter har bl.a. följande utlåtanden gjorts

  Boverket gällande koldioxid, se länk: Boverket_vetenskapligaunderlag_kriterier_2012_11_19


Länk: Boverket utsläpp av växthusgaser från byggnader

Länk: Boverket materialutvinning och koldioxidlagring

Länk: Boverket avfall

Länk: Boverket energi

Länk: Boverket minskad klimatpåverkan i detaljplaneringen

Länk: Boverket miljöindikatorer – aktuell status

Länk: Boverkets rapport – Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Länk: Boverket och Naturvårdsverket rapport – Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn

Länk: IVL på uppdrag av Boverket och Naturvårdsverket rapport –  Modell för bedömning av svenska byggnaders klimatpåverkan

 

Folkhälsomyndigheten om vetenskapligt underlag, se länk: svar_2014_02_11 från_haux_fohmfs_2014_14_vetenskapligaunderlag


Länk: Folkhälsomyndighetens sida om ventilation

Länk: Folkhälsomyndighetens sida om fukt och mikroorganismer 

 


Länk: Naturvårdsverket bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan