Bostadsmiljö >>  Det svenska regelverket >>  Myndigheter

Naturvårdsverket (NV)

NV OCH EGENKONTROLL  –  SVERIGES MILJÖMÅL  –  NV ÖVERSIKT WEBBKARTA


Naturvårdsverket är den drivande myndigheten i miljöarbetet.

Verket ansvarar för frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Sveriges miljömål, innehåller en webbportal som drivs av Naturvårdsverket.

Där delges grunderna för det svenska miljöarbete och efter beslut i riksdagen har formulerats i ett s.k. generationsmål.

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är följande;

”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

För att utveckla det svenska miljömålssystemet har 16 miljökvalitetsmål satts upp och dessa har ytterligare preciserats i etappmål.

Det miljökvalitetsmål som direkt berör samhällsbyggnadsprocessen är ”God byggd miljö”, och

ansvarig myndighet är Boverket, se länk på Boverkets hemsida: God bebyggd miljö – ett miljömål med människan i fokus

Se länk: Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet ”God byggd miljö”

Ett område som blivit mer och mer debatterad de senaste decennierna är inomhusmiljön i svenska byggnader.

Tillsynsmyndighet med ansvar för att följa upp miljön i byggnader är Folkhälsomyndigheten

och som därmed är en myndighet som påverkar samhällsbyggnadsprocessen.

Se följande länkar på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning hälsoskydd

 

Naturvårdsverket om bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan.

Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn.

Åtgärder behövs för att kunna förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål.

I Sverige ligger byggandet på en nivå som inte varit aktuell sedan 1970-talet när miljonprogrammet byggdes.

Även när det gäller renovering och byggande av vägar och järnvägar är behovet stort.


Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning.

Dessutom står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning, som går till el och uppvärmning.

Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv.

Bygg- och fastighetssektorn omfattar aktörer från alla skeden

i en byggnads livscykel, från att de byggs, används, renoveras och tills byggnaden rivs.


Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045

inom ramen för regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”.

Aktörer längs hela värdekedjan har visat ett stort intresse för att skapa affärsmöjligheter utifrån klimatomställningen.

Läs mer länk på Naturvårdsverkets hemsida

 

Naturvårdsverkets regleringsbrev

Naturvårdsverkets hemsida