Bostadsmiljö –  Det svenska regelverket –  Myndigheter

Naturvårdsverket (NV)

NV OCH EGENKONTROLL  –  SVERIGES MILJÖMÅL –  NYTT FRÅN NV  –  NV ÖVERSIKT WEBBKARTA

Naturvårdsverket är den drivande myndigheten i miljöarbetet.

Verket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Sveriges miljömål, innehåller en webbportal som drivs av Naturvårdsverket.

Där delges grunderna för det svenska miljöarbete och efter beslut i riksdagen har formulerats i ett s.k. generationsmål.

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är följande;

”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

För att utveckla det svenska miljömålssystemet har 16 miljökvalitetsmål satts upp och dessa har ytterligare preciserats i etappmål.

Det miljökvalitetsmål som direkt berör samhällsbyggnadsprocessen är ”God byggd miljö”, och

ansvarig myndighet är Boverket, se länk på Boverkets hemsida: God bebyggd miljö – ett miljömål med människan i fokus

Se länk: Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet ”God byggd miljö”

Ett område som blivit mer och mer debatterad de senaste decennierna är inomhusmiljön i svenska byggnader.

Tillsynsmyndighet med ansvar för att följa upp miljön i byggnader är Folkhälsomyndigheten och som därmed är en myndighet som påverkar samhällsbyggnadsprocessen.

Se följande länkar på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning hälsoskydd

Naturvårdsverkets regleringsbrev

Naturvårdsverkets hemsida