Startsida  >>  Vi erbjuder

Egenkontroll

FASTIGHETSÄGARES ANSVARDEFINITIONER – AKTIVITETSPLAN – BYGG- & PROJEKTLEDNING – MÄTNINGAR – LOKALA DIREKTIV – BAKGRUND

 

 

Vad innebär en Egenkontroll?

Är det något som kan vara till nytta, eller är det endast en besvärlig kvarnsten som på något sätt ska hanteras?

 

En rätt genomförd egenkontroll innebär att verksamheten själv tar och har bättre initiativ över den utveckling som sker

vilket, med tanke på den otydlighet som råder är en värdefull tillgång.

Det förhållande som idag råder innebär att även tillsynsmyndigheterna har svårt att följa med i det som händer.

Vad säger lagen om den hantering som sker?

Tolkningsföreträdet, hur hanterar myndigheter detta?

Finns det inslag av individuella uppfattningar i de lokala direktiven?

 

 

Frågetecken finns.

Det är givetvis nödvändigt att veta vilka direktiv, krav och lagar som de facto ska ställas på en verksamhet,

 • men idag ingen självklarhet och skiljer från plats till plats.

 

Vad ger en egenkontroll för möjligheter?

Fastighetsägares ansvars- och begränsningsområden tydliggörs bättre, läs mer länk: Fastighetsägares ansvar.

Fastighetsägare får bättre ”styrförmåga” över myndighetskrav- och direktiv.

 

Åtgärder ska utgå från

 • de verkliga behov som råder i verksamheten.

Implementeringen blir inget konstigt utan

 • är en del i de löpande rutiner som redan finns i verksamheten.

Störningar och konfliktytor kan identifieras i ett tidigare skede och

 • hanteras på, för situationen, för de boendes och för verksamheten mest lämpliga sätt.

 

 

I slutändan uppnås påtagliga resursbesparingar,

 • vilket också är grundtanken med en egenkontroll.

Arbetet ska bedrivas med erforderligt beprövade och validerade arbetsmetoder som ger belysande och begripliga resultat.

Detta ger bättre klarhet i olika sakfrågor och vad som är lämpligaste val för en berörd verksamhet.

 

 

Egenkontrollen är ett förebyggande arbete

vilket Naturvårdsverket understryker och arbetet ska ske ”genom planering och att ha kontroll över verksamheten med tanke på hälsa och miljö”.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

 • att planera, att genomföra, att följa upp och att kontinuerligt förbättra.

Det vill säga inget konstigt, dessa 4 punkter är det som normalt redan sker i en verksamhet,

 • så egentligen bara att fortsätta på inslagen väg.

Hämtat från, Naturvårdsverket egenkontroll 

 Länk till miljöbalken.

 

Formell grund för egenkontrollen

A: Lagen

B: Den egna verksamhetens förutsättningar

C: De lokala direktiven

För att bättre trygga en säker utveckling, är det lämpligt att fastighetsägare kalibrerar hur punkterna  A – C stämmer överens både

 • internt i verksamheten och hur verksamheten förhåller sig till omgivningen.

Finns motstridigheter

 • dokumenteras detta och beskrivning upprättas hur motstridiga uppgifter hanteras i vardagsarbetet.

 

 

En fastighetsägare kan inte på egen hand åtgärda eventuella brister som finns i systemet

 • men en genomförd egenkontroll gör det lättare att stå emot eventuellt externa utlåtanden av avvikande karaktär.

 

 

Aktiviteter som bör ingå i egenkontrollprogrammet

1. Genomgång och avstämning av myndighetsdirektiv gentemot den befintliga hantering som sker i verksamheten.

2. Mätningar i byggnaden; temperatur (ᵒC), den relativa luftfuktigheten (%) samt enkät till de boende gällande bostadsmiljön.

3. Byggnadsbesiktning; utvändigt, vind, källare, gemensamhetsytor och ett par representativa lägenheter.

4. Sammanställning, analys med omvärldsperspektiv, skriftlig dokumentation och intyg på genomförd egenkontroll.

5. Handlingsplan upprättas utifrån de resultat som egenkontrollen visar.

6. Avstämningsmöte.

7. Kommunikation med berörda intressenter.

8. Vid behov genomförs anpassade utbildningsinsatser.

Mer om aktiviteter som ingår, se under länk: Aktivitetsplan

 

 

 

Följande formella ordning gäller

A. Myndighetsdirektiv ska inplanteras i vardagsproduktionen, för att på bästa sätt stå upp för en hållbar utveckling.

B. I vardagsproduktionen, där den faktiska utvecklingen sker, växer fakta fram och åskådliggör eventuella förändringsbehov.

C. Detta ger produktionen styrmöjlighet och underlag att genomföra de verkliga förändringar som fordras!

D. Insatser följs upp och för eventuella brister som identifieras upprättas en åtgärdsplan.

 

Vi konstruerar och genomför

 • anpassade program för respektive verksamhet.

Utgångspunkt, omfattning och innehåll ska alltid styras av de befintliga förutsättningarna.