Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Bakgrund

 

 

Metoden för egenkontroll har utarbetats inom Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, (FAO) .

Egenkontrollen är en hantering eller process vid vilken en styrande åtgärd tillämpas.

Detta för att förebygga eller undanröja en livsmedelsburen fara eller reducera den till att bli en acceptabel “kritisk gränsnivå“ 

 

 

Med begreppet “kritisk gräns avses

att skilja mellan acceptabelt från oacceptabelt, till exempel en lägsta temperatur.

 

 

 

Livsmedelslagstiftningen meddelar

att alla som bedriver en verksamhet där livsmedel yrkesmässigt hanteras

“har ansvar för att det finns en egenkontroll, med ett fungerande system som är anpassat för den verksamhet som bedrivs”.

 

Målet är

att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning

att rutiner finns som beskriver hur hanteringen av livsmedel sker, från inköp till försäljning.

 

 

Egenkontrollen ska baseras på följande.

God hygien och produktionspraxis (GHP), vilket menas att uppfylla de grundläggande hygienkraven i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004.

Riskanalys och kritiska styrpunkter, på engelska Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP),

som 

  • är en standardiserad arbetsmetod och

som

  • beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen.

 

 

Syftet med egenkontrollen är att livsmedel ska vara säkra för konsumenten från faror

  • mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska.

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras

att egenkontroll är ett begrepp som hämtats från livsmedelsindustrin och hur detta har anpassats till fastighets- / byggbranschen kanske bör ses över.

 

Därför värdefullt för fastighetsägare att själv konstruera och genomföra sin egenkontroll för att värna bästa möjliga

  • boendemiljö, tekniska kvalitet samt hantering av resurser.