Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Mätningar

BESIKTNINGAR –  ENKÄTER  –  FYSISKA MÄTNINGAR

 

 

De mätinsatser vi genomför som standard är följande

 

Besiktningar

En besiktning kan aldrig ersättas med andra insatser och ingen annan mätmetod kan heller ersätta det ögat ser.

En kompetent och väl genomförd besiktning är en nödvändig förutsättning för att ett projekt ska nå uppsatta mål.

Läs mer under länk, Besiktningar

 

 

Enkäter         

 

Med de ökade krav som ställs på fastighetsägare och med

den omfattande informationsöverföring som idag sker i samhället

är det av betydelse att snabbt kunna inhämta överblickbar information, hur miljön i byggnaden upplevs.

 

 

I detta sammanhang är enkätverktyget ett värdefullt instrument att ha att tillgå.

I dagens samhälle med många svårtolkade områden finns det alltid risk för missförstånd som skapar osäkerhet.

Enkätverktyget möjliggör att på ett enkelt sätt fånga upp hur miljön upplevs i byggnaden.

Läs mer under länk, Enkäter

 

Fysiska mätningar 

Viktiga faktor för komfortförhållandet i innemiljön är den relativ luftfuktighet (rF), % och lufttemperatur, °C.

Dessa parametrar påverkar människors välbefinnande och är därför värdefullt för fastighetsägare att regelbundet ha dokumenterad kontroll över.

Läs mer under länk, Fysiska mätningar

 

Vid behov genomför vi mer djupgående insatser och då kan även andra mätmetoder bli aktuella att genomföra.

Läs mer under länk: Byggtekniska miljöutredningar