Startsida  >>  Vi erbjuder   >>  Egenkontroll   >>  Mätningar

Enkäter

 

 

 

 

En psykosocial mätmetod och syftet med denna insats

  • är att skapa och upprätthålla en nära dialog med de som vistas byggnaden.

Enkätmätningar ger fastighetsägare tillgång till

  • aktuell och värdefull information hur miljön i byggnaden upplevs.

Finns det problem kan dessa lokaliseras och åtgärdas i ett tidigt stadium, men det ska understrykas

  • att insatsen i detta sammanhang inte har en epidemisk sjukdomsgrund och måste därmed hanteras därefter.

Tyvärr finns i detta många misstag som lett till stora besvär för inblandade paret, både mentalt och ekonomiskt.

Men en rätt genomförd enkät ger fastighetsägare ett oerhört värdefullt instrument i kontakten med de boende.

 

 

Informationens betydelse

Det finns många gånger en obefogade rädslan hos de som vistas i byggnader kring det byggtekniska miljöområdet.

I diagrammet redovisas en enkätmätning med frågan:

  • Känner Du oro för framtida hälsobesvär när du vistas i denna byggnad?

Denna enkät genomfördes vid två olika tillfällen, före och efter information i ämnet till de som vistades i byggnaden.

 Ref. Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

 

 

Resultatet är tämligen belysande,

  • som framgår, med en tydlig information har problemet mer än halverats.

I detta sammanhang identifierades problemet i tid och åtgärder kunde sättas in som innebar både

  • stora mentala och stora ekonomiska vinster.

 

För att erhålla full effekt, dvs alla ska kunna känna trygghet i byggnaden

  • fodras långsiktighet och regelbunden kommunikation med de boende.

I detta är enkäten ett värdefullt instrument för fastighetsägarna och

  • ger en dokumenterad bild över hur miljön i byggnaden upplevs.

 

 

Ref. Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

Enkät genomförd till 1 200 respondenter, personal i svenska skolor och på kontor.

Värdefullt att ta dessa problem på allvar så åtgärder kan ske på rätt sätt.