Startsida  >>  Vi erbjuder   >>  Egenkontroll   >>  Mätningar

Fysiska mätningar

LUFTTEMPERATUR  –  DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN

 

 

Bas för luftmiljön inomhus är luften som omger byggnaden.

För relevanta slutsatser beträffande miljön inomhus

är det nödvändigt att kunna identifiera luftföroreningar och dess omfattning,

om och i så fall hur de påverkar människors hälsa samt

var källan till föroreningarna finns som kontaminerar luftmiljön.

 

 

I en analys av miljön i en byggnad viktigt att beakta

samtliga källor som kan medföra hygieniska brister och komfortproblem samt

hur de som vistas i byggnaden upplever miljön.

 

Mätmetoder

Den viktigaste mätmetoden är den okulära besiktningen,

Därefter beslutas och genomförs relevanta mätinsatser och för fastighetsägare är,

 

Därutöver finns i luften föroreningar (emissioner) vilka är gasformiga och partikulär.

 

 

Gasformiga luftföroreningar

är i normalfallet lågt inomhus, i jämförbar nivå med uteluften kring byggnaden och

betydligt lägre än de riktlinjer Arbetsmiljöverket kräver, se Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden.

 

Partikulära luftföroreningar

Dessa är i normalfallet högre ute än inomhus i de minsta fraktionerna, <1,0 mikrometer för att i de större bli fler inomhus.

 

Källan till dessa föroreningar:

De mindre bildas i naturen samt uppstår genom industriutsläpp (främst från andra länder), biltrafik etc

De större är det som karakteriseras som normaldamm och uppstår av inredning och de aktiviteter som sker.

 

Mer om luftföroreningar, se länk: Byggtekniska miljöutredningar