Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Definitioner

En bra bostadsmiljö

 

Med hänvisar till Miljöbalken ställer tillsynsmyndigheten långtgående krav på fastighetsägare

Detta med hänvisning till att människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och att inomhusmiljön därför har stor betydelse för människors hälsa.

Det meddelas att det finns betydligt högre halter av luftföroreningar i luften inomhus än utomhus som kan vara negativa för hälsan och att man ska

  • kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i lägenheten.

Inga tydligare redovisning görs vad myndigheten bygger dessa utlåtanden på så värdefullt att fastighetsägare själv tydliggör hur det de facto förhåller sig.

Länk till Folhälsomyndighetens hemsida, index A – Ö, bokstaven I och se vidare under länk Inomhusmiljö

 

 

Förtydligande

För att en lag ska kunna skydda människor och hanteras på rätt sätt är det nödvändigt att den även följer den hierarki som lagen bygger på.

I detta finns brister från myndigheten i hanteringen av miljöbalken och istället rycks underavsnitt ut, som i detta fall, kapitel 9 i miljöbalken.

Utdrag från miljöbalkens kapitel 9

Med tanke på kravet på fastighetsägare vore det bra

  • att även ta med de tidigare avdelningarna som rammar in lagens syfte, dvs att börja med första avdelningen, kapitel 1 och sedan fortsätta nedåt

och inte som ovan, hoppa in direkt på avsnitt 3, kapitel 9.

 Utdrag från miljöbalkens kapitel 1

Med tanke på både välbefinnande för de som vistas i byggnader och resurshantering

viktigt för fastighetsägare att vara observanta i detta och att vid behov kunna identifiera källan till problem.

 

Läses även de tidigare paragraferna så definieras även vad som avses med miljöfarlig verksamhet.

  Länk: Miljöbalken – Sveriges riksdag

 

En normal svensk byggnad i sig bör generellt knappast tolkas som miljöfarlig verksamhet.

Däremot, den verksamhet som bedrivs i byggnaden påverkar miljöförhållandet.

Det är nödvändigt att vara tydlig med var och vad källan är till de problem som uppstår i en byggnad.

 

Det finns

1. många olika typer av verksamheter som bedrivs i byggnader, exempelvis bostad, kontor, skola, processverksamhet etc.

2. många obekräftade hypoteser tillåts styra utvecklingen, vilket har medfört ett resursslöseri av stora mått.

Därför värdefullt för fastighetsägare

3. att genom förebyggande åtgärder, tydliggöra och dokumentera sakfrågor som berör miljön kring och i byggnader.

 

 

Ansvarsfördelning?

Hur är samspelet mellan fastighetsägaren och den verksamhet som bedrivs  i byggnaden?

Viktigt att med tydlighet hantera ansvarsfördelning.

Läs mer under länk: Fastighetsägares ansvar

 

Miljöbalken är en tydlig lag,

  • men hur den används i olika sammanhang bör preciseras

Värdefullt med avstämning hur den egna verksamheten förhåller sig till miljöbalken.

Detta tydliggörs genom förebyggande åtgärder och som dokumenteras, exempelvis i egenkontrollprogram.