Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Lokala direktiv

 

Nedan följer utdrag från ett par lokala tillsynsmyndigheter, Stockholm och Uppsala samt från centralorganisationerna SABO, HSB och Fastighetsägarna.

Arbetet med egenkontrollen ska utgå från Miljöbalken och den centrala myndigheten i området är Folkhälsomyndigheten.

 

 

Stockholm

 

Tillsynsmyndigheten i Stockholm meddelar att det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare.

Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala eller bostadsrättsföreningar.

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Egenkontroll enligt miljöbalken

Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

För ämnet har Stockholm upprättat en webbplattform. Bra att veta för fastighetsägare

 

 

Uppsala

 

Från Uppsala meddelas att fastighetsägare löpande ska planera och kontrollera sin verksamhet.

Syftet är att motverka och förebygga påverkan på människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen ska ge en samlad överblick på hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen bör ingå som en naturlig del av arbetet och omfatta organisatoriska, administrativa och tekniska rutiner.

Detta för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Goda rutiner gör att fel och brister kan upptäckas tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Folder från miljökontoret, Uppsala kommun: Miljöförvaltningen informerar (pdf-format)

 

 

Sabo

En fastighetsägare svarar inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet utan har även

  • ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten.

Fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långtgående ansvar för

  • att han eller hon själv kontrollerar att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll.

 

 

HSB

Att äga och företräda en fastighet innebär ett stort ansvar.

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du en fastighetsägare och har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner

  • utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Detta regleras av Miljöbalken och innebär att

  • du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs – en så kallad egenkontroll.

 

 

Fastighetsägarna Sverige

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar.

Fastighetsägaren har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan

  • fastighetsägaren har också ett indirekt ansvar för boendes hälsa och säkerhet.

Allt detta regleras av Miljöbalken och det innebär att

  • fastighetsägaren ansvarar för att gällande lagar följs – en så kallad egenkontroll.