Vi erbjuder

Utbildning


 

Vi planerar att erbjuda utbildning inom med två inriktningar

> projektanknytna utbildningar

> sakfrågeanknytna utbildningar

Insatserna sker inom flera områden som berör fastighetsägares egenkontroll och det byggtekniska miljöområdet.

Vi anpassar utbildningsinsatser efter de behov som finns.

Det finns många fördelar i att samordna utbildningen

med andra projektinsatser som sker i organisationen, i verksamheten och i fastighetsbeståndet.

Detta sker med fördel individuellt i respektive fastighet,

men inom sakfrågor där vi ser behov bjuder vi också in till gemensamma seminarier.

 

EGENKONTROLL

Att införa egenkontroll

Myndighetsdirektiv

Viktiga lagar inom egenkontrollen

Ingående aktiviteter

 

DET SVENSKA REGELVERKET

Hierarkin

Bygglagstiftningen

Miljölagstiftning

Myndigheter

 

INOMHUSMILJÖ

Historik

Vad påverkar inomhusmiljön

 

Våra utbildningsinsatser genomförs företrädesvis

med begränsat antal deltagare per tillfälle för att uppnå bästa möjliga effekt för respektive deltagare

genomförs företrädesvis på plats hos våra kunder och

i samband med olika projektinsatser.

 

Vår målsättning med upplägget är att deltagarna mer direkt kan omsätta det utbildningen behandlar i sin arbetsvardag.

Kontakta oss för mer information och kostnadsuppgifter, kontakt