Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Boverket (BOV)

AKTUELLA UPPDRAG  –  PBL KUNSKAPSBANKEN  –  KLIMATDEKLARATION (BOV)  –

BOV OCH EGENKONTROLL  –  BOVERKET 2020  –  BOVERKET 2019  –  BOV ÖVERSIKT WEBBKARTA


Boverket

är den myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende,

och en förvaltningsmyndighet för frågor om

1) byggd miljö

2) hushållning med mark- och vattenområden

3) fysisk planering

4) byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverket skriver föreskrifter som preciserar lagar från riksdagen och förordningar från regeringen.

En föreskrift är en bindande regel som ska följas, till skillnad från ett allmänt råd.

Boverkets uppdrag

-att verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet

-att följa miljömålet ”God bebyggd miljö

-att vara aktiv i internationellt arbete inom sitt sektorsområde.

Länk: Boverkets regleringsbrev

I första hand ska arbetet riktas mot frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende

-ta fram föreskrifter och vägledningar

-ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen

-administrera statliga stöd och bidrag

-utreda och analysera frågor inom sitt verksamhetsområde

Grunden för arbetet är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

Nyheter från Boverket

På länk: NYHETER FRÅN BOVERKET, finns de senaste nyheterna från Boverket.

Boverket ger ut nyhetsbrev med innehåll, ett urval av det som är på gång inom Boverkets område.

Det kan exempelvis handla om konferenser, nya publikationer, nya författningar och uppdrag som har kommit in.

Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

ÖVRIGA LÄNKAR BOVERKET

Länk: BOVERKETS NYHETSBREV

Länk: BOVERKETS NYHETSBREV PBL-KOMPETENS

Länk: BOVERKETS PUBLIKATIONER

Boverkets regler för byggande

1. Boverkets byggregler (BFS 2011:69)

Den senaste ändringen av Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

– trädde ikraft den 1 juli 2018 (BFS 2018:4, BBR 26),

– ändringarna finns i dokumentet i “Relaterad information”.

Boverkets hemsida om Boverkets byggregler, BBR

Ladda ner pdf-fil, BBR


2. Boverkets konstruktionsregler, EKS

I Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoderna är verkställighetsföreskrifter till kraven på

– bärförmåga,

– stadga och

– beständighet

i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Boverkets hemsida om Konstruktionsreglerna, EKS 10

Ladda ner pdf-fil EKS 10


3. Boverkets författningssamling

Ger information kring Boverkets författningssamling, BFS och tillhörande konsekvensutredning.

Boverkets hemsida, författningssamling