Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer  >>  Boverket (BOV)

BOV översikt webbkarta

De avsnitt som vi tycker kan vara värdefullt att känna till.

Boverket webbplats består av 5 övergripande plattformar, Samhällsplanering, Byggande, Boende, Bidrag & garantier samt Lag & rätt.

1. SAMHÄLLSPLANERING

Så planeras Sverige

Nationella mål

Regional planering

Kommunal planering

Riksintressen är betydelsefulla områden

Sverige 2025

Planering av mark & vatten

Hälsa och klimat i samhällsplaneringen

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Arkitekturpolitiken

Boverkets regeringsuppdrag

Riksarkitekten

Bostadsplanering

Bostadsmarknaden

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Bygg- och bogemenskaper

Stadsutveckling

Planeringstävling för studenter och unga yrkesverksamma

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Planering för ökad och säker cykling

Barns och ungas utemiljö

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Jämställda offentliga miljöer – lärdomar från 24 projekt

Förtätning av städer

Sociokulturell hållbarhet

Offentliga miljöers gestaltning

Miljonprogrammet

Urbant utvecklingsarbete

Delegationen för hållbara städer

EU påverkar planeringen

EU och bostadspolitiken

Uppdrag

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

PBL Kompetens

Avslutade uppdrag

2. BYGGANDE

Om regler för byggande

Om Boverkets byggregler, BBR

Om Boverkets konstruktionsregler, EKS

Nordiska regler för byggande

Bygga nytt, om eller till

Säkerhet

Tillgänglighet & bostadsutformning

Bostadsutformning

Inventering av bostadsbeståndet

Rumshöjd

Tillgänglighet

Inomhusmiljö

Om fukt i byggnader

Buller berör många

Ljus i byggnader

Radon

Skadedjur

Material i kontakt med dricksvatten

Legionella

Ventilation

Byggprodukter

Bygg & renovera energieffektivt

Sök behörighet till energideklarationsregistret

Vägledning om standarder

Vad är standarder?

Vem gör vad?

Så här tas en standard fram

Så här kan du påverka

Ordlista till vägledning om standarder

För byggmyndigheterna

Uppdrag

God inomhusmiljö

Kartläggning av byggskador

Får jag lov?

Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Vägledning om LCA

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Informationscentrum för hållbart byggande

Boverkets byggråd

Avslutade uppdrag

Översyn av Boverkets byggregler

Hur BBR används och uppfattas

Fastighetsbolagens syn på BBR

Regelförenklingar i BBR och EKS

Nordiskt perspektiv

Byggregler och byggkostnader

Specifika frågor om BBR

Byggregler – en historisk översikt

Bredbandsanslutning

Skugg-BBR

Eurokoder

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Standarder

Förstudie om digital tillämpning av byggregler

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Boverkets byggregler och klimatanpassning

3. BOENDE

För dig som bor i villa

För dig som bor i bostadsrätt eller ägarlägenhet

Säkerhet i ditt boende

Brandskydd

Taksäkerhet

Personsäkerhet

Bostadsmarknaden

Indikatorer för bostadsbyggande

Marknadsrapporter

Bostadsmarknaden för olika grupper

Bostadsbeståndet i Sverige

Bostadsmarknadsenkäten i korthet

4. LAG & RÄTT

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling

Regelhierarki – från lag till allmänt råd

Om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck, 

Boverkets regelskrivning

Termer

Lagar för planering, byggande och boende

Plan- och bygglag (2010:900)

Bostadsrättslagen

Äldre lagar, regler och handböcker

5. BIDRAG & GARANTIER  

Radonbidrag

Bidrag för grönare städer

Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Informationsmöten med goda exempel

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Sökfunktion – stöd till åtgärder i socioekonomiskt utsatta bostadsområden

Kalkylator som hjälper dig att beräkna renoverings- och energieffektiviseringsstöd

Stöd till bostäder för äldre

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Rusta upp skolor och skolans utemiljö

Stöd till utemiljöer

Kreditgaranti

Allmänna samlingslokaler – investeringsbidrag

Allmänna samlingslokaler – verksamhetsutvecklingsbidrag

Kulturlokaler – icke statliga

Bidrag för hyresgarantier

Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

E-tjänster för bidrag