Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Folkhälsomyndigheten (FHM)

FHM OCH EGENKONTROLL  –  FHM-NYTT  –  FHM ÖVERSIKT WEBBKARTA

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Dess uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt

verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Därutöver ska de samverka med andra aktörer

  • så att kunskapsunderlag och metodstöd erbjuds samt
  • följa upp och utvärdera olika metoder och insatser, i befolkningen och de faktorer som påverkar dem.

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Folkhälsomyndighetens uppdrag 

 

 

Hälsoskydd och miljöhälsa

är ett område med uppgiften

  • att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön och
  • att vägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt

länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för

Läs mer på FHMs hemsida, under länk:  Miljöhälsa och hälsoskydd 

 

 

Tillsynsvägledning hälsoskydd

är ett område där allmänheten påtalas

  1. att kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i sin lägenhet,
  2. om inte problemen blir åtgärdade så ska man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Från myndigheter ställs det mer och mer krav på fastighetsägare som många gånger är både svårbegripliga och medför kostnader.

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Inomhusmiljö / Tillsynsvägledning hälsoskydd 

 

 

Hur FHM vägleder om Miljöbalken

I inledningen till miljöbalken, 1 kap. 1 §, anges att reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling.

Detta innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Med stöd av miljöbalken har därför ett flertal förordningar och föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser tagits fram.

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i hälsoskyddstillsynen även för fastighetsägare gentemot hyresgäster.

Med olägenhet avses i 9 kap. 3 § miljöbalken anser FHM

  • en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening.

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen ingår i de verksamheter som bör få särskild uppmärksamhet.

 

Hur kan en fastighetsägare agera,

att i vardagen värna en så bra och effektiv boendemiljö som möjligt och samtidigt leva upp till alla diffusa krav som ställs?

Lämpligt att själv ta initiativet, exempelvis genom att själv upprätta en egenkontroll, vilket gör

  • att man skaffar sig en bättre överblick,
  • är förbered, påläst och
  • själv kan ställa relevanta krav som leder utvecklingen framåt.

Byggombud hjälper till med att genomföra, både egenkontroller och byggnadstekniska miljöutredningar när så behövs.