Startsida  >>  Vi erbjuder  – Byggombud följer   –  Folkhälsomyndigheten

FHM översikt webbkarta

 

 

Länksystemet – Folkhälsomyndighetens hemsida

Folkhälsomyndighetens webbplats består av 4 övergripande plattformar, där vi följer Livsvillkor & levnadsvanor.

De tre övriga är Folkhälsorapportering och statistikMikrobiologi & laboratorieanalyser samt Smittskydd & beredskap

 

 

Uppställningen nedan är länkar över FHMs hemsida, enheten för Miljö och Hälsoskydd.

Uppställningen följer FHMs hierarki (sitemapp) som kan vara bra att ha som stöd i fastighetsägares egenkontrollarbete.

 

Det ska sägas, den är inte helt lätt att följa, FHMs hemsida och nedanstående schema

  • är de avsnitt som vi tycker kan vara värdefullt att känna till och
  • är ett försök att underlätta för att hitta rätt i vardagsarbetet.

Folkhälsomyndigheten.se

Livsvillkor & levnadsvanor

 

 

METODER OCH PLANERINGSVERKTYG

Planeringsverktyg

Aktivt liv i byggda miljöer

Vetenskaplig förankring

MILJÖHÄLSA OCH HÄLSOSKYDD

Tillsynsvägledning hälsoskydd (Inomhusmiljö)

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Miljöbalkens regler

Allmänna hänsynsregler

Olägenhetsbegrepp

Anmälningspliktig verksamhet

Egenkontroll

Vägledning om egenkontroll enligt miljöbalken

Vägledande domar

Tillsynsvägledning verksamheter

Inomhusmiljön i skolan

Om projektet inomhusmiljön i skolan

Vägledningsmaterial

Vägledning för inspektion av ventilation i skolan

Tillsynsvägledning flerfamiljshus

Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Fastighetsägarens egenkontroll

Faktorer som bör kontrolleras

Tillsynsvägledning förskolor

Lagen säger

Ansvar i tillsynen

Buller

Fukt och mikroorganismer

Radon

Temperatur

Ventilation

Allergifrågor

Egenkontroll

Buller

Vägledningar och riktvärden

Exponering

Hälsoeffekter

Höga ljudnivåer

Mätmetoder

Tillsynsärenden

Nationell samordning

Luftkvalitet

Ventilation

Fukt och mikroorganismer

Radon

Temperatur

Objektburen smitta

Samhällsplanering

Internationellt arbete

Miljömålen

Hälsa i miljömålen

Generationsmålet

Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Hälsorelaterad miljöövervakning

Uppföljning av miljöhälsa

Omvärldsrapporter


Övrigt

(som kan vara av intresse för bygg- och fastighetsområdet)

NYHETER

Så mår Sveriges befolkning – ny statistik om folkhälsan 2018  (Pulicerat 12 dec 2018)

Ny plan för vägledning om hälsoskyddstillsyn (Pulicerat 4 okt 2018)

Fuktskador och mögel ett stort problem i inomhusmiljön (Pulicerat 18 okt 2017)

Stor enkätundersökning om hur miljöfaktorer påverkar vår hälsa (Pulicerat 17 maj 2017)

Plan för vägledning om tillsyn enligt miljöbalken har uppdaterats (Pulicerat 31 okt 2016)

Så varmt ska det vara inomhus (Pulicerat 21 jan 2016)

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden (Pulicerat 15 jan 2016)

Bristande städning och ventilation i många skolor (Pulicerat 4 nov 2015)

72 frågor ska kartlägga miljöns effekter på vår hälsa (Pulicerat 23 mar 2015)

Stort intresse för projekt för bättre inomhusmiljö i skolan (Pulicerat 1 okt 2014)

Nu ska inomhusmiljön bli bättre i skolan (Pulicerat 5 mar 2014)

PUBLIKATIONER

Hälsorapport

Miljöhälsorapport 2017

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2005

Miljöhälsorapport 2001

Hälsoskydd och miljöhälsa

Värmestress i urbana inomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse (år 2018)

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019-2021 (okt år 2018)

Kemikalier i inomhusmiljön (sept år 2018)

Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen (sept år 2018)

Ljus och hälsa (utgivningsår 2017)

Allmänna råd om buller inomhus  (utgivningsår 2014)

Allmänna råd om höga ljudnivåer (utgivningsår 2014)

Allmänna råd om ventilation (utgivningsår 2014)

Allmänna råd om temperatur inomhus (utgivningsår 2014)

Allmänna råd om radon inomhus (utgivningsår 2014)

Allmänna råd om fukt och mikroorganismer (utgivningsår 2014)

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering (utgivningsår 2010)

Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena (utgivningsår 2010)

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus (utgivningsår 2008)

Hygien, smittskydd och miljöbalken – Objektburen smitta (utgivningsår 2008)

Temperatur inomhus (utgivningsår 2005)

Radon i inomhusluft (utgivningsår 2005)

Tillsyn och tillsynsvägledning

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Livsvillkor och levnadsvanor

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering (utgivningsår 2010)

Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena (utgivningsår 2010)

Att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag (utgivningsår 2008)

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet (utgivningsår 2007)