Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Naturvårdsverket (NV)

NV-NYTT  –  NV OCH EGENKONTROLL  –  WEBBPLATSEN SVERIGES MILJÖMÅL  –  NV ÖVERSIKT WEBBKARTA

 

Naturvårdsverket är den drivande myndigheten i miljöarbetet.

Verket ansvarar för frågor om

  • klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

 

 

 

Sveriges miljömål, är en hemsida som Naturvårdsverket driver.

Där delges grunderna för det svenska miljöarbete och efter beslut i riksdagen har detta också formulerats i ett s.k. generationsmål.

 

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är;

  1. att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
  2. utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

För att utveckla det svenska miljömålssystemet har 16 miljökvalitetsmål satts upp och dessa är ytterligare preciserade i etappmål.

 

 

Det miljökvalitetsmål som direkt berör samhällsbyggnadsprocessen är nr 15:  ”God byggd miljö”.

Ansvarig myndighet är Boverket, se länk på Boverkets hemsida: God bebyggd miljö – ett miljömål med människan i fokus

Se riksdagens formulering under, länk: Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet ”God byggd miljö”

 

 

 

Ett område som blivit mer och mer debatterad de senaste decennierna är inomhusmiljön i svenska byggnader.

Tillsynsmyndighet med ansvar för att följa upp miljön i byggnader är Folkhälsomyndigheten

  • och är därmed en myndighet som starkt påverkar samhällsbyggnadsprocessen.

Se följande länkar Folkhälsomyndigheten och direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida: Miljöhälsa och hälsoskydd och Tillsynsvägledning hälsoskydd 

 

 

Naturvårdsverkets utlåtande om bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan.

Verket menar att byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser och detta

  • från material- och energianvändningen i sektorn.

 

Byggandet ligger idag på en nivå som inte varit aktuell sedan 1970-talet när miljonprogrammet byggdes.

Även i byggandet av vägar och järnvägar råder en stort intensitet.

Den hög byggtakten och att förena detta med Sveriges klimatmål anses vara en utmaning.

 

Dessutom står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning, som går till el och uppvärmning.

Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv.

 

Bygg- och fastighetssektorn omfattar aktörer från alla skeden

  • i en byggnads livscykel, från att de byggs, används, renoveras och tills byggnaden rivs.

Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå netto nollutsläpp 2045 inom ramen för regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”.

 

Aktörer längs hela värdekedjan har visat ett stort intresse för att skapa affärsmöjligheter utifrån klimatomställningen.

Läs mer, se länken på Naturvårdsverkets hemsida

 

I detta arbete har Boverket fått till uppgift att driva igenom arbetet i vardags-Sverige,

läs mer under länk: Klimatdeklaration och Klimatpåverkan 

 

 

Naturvårdsverkets regleringsbrev

Naturvårdsverkets hemsida