Startsida  >>  Vi erbjuder  >> Byggombud följer  >>  Naturvårdsverket (NV)

NV & egenkontroll

 

 

Naturvårdsverkets definition på egenkontroll

Kravet på egenkontroll innebär att

verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera sin verksamhet och dess miljöpåverkan.

Det kan till exempel ske genom att

  • planera och organisera miljöarbetet och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar
  • införa rutiner för hur utrustning ska hanteras så verksamheten kan minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen
  • sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar så kan verksamheten själv identifiera förbättringsområden

Egenkontroll

  • är ett förebyggande arbete där verksamheten ska planera och ha kontroll över det som sker för att minska påverkan på hälsa och miljö.
  • innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Naturvårdsverkets roll

  • vad gäller egenkontroll är att ta fram vägledning, bl.a. i form av faktablad och handböcker.

Främst riktar Naturvårdsverket in sig på vägledningen

  • till de operativa tillsynsmyndigheterna som ska granska de olika verksamheternas egenkontroll,
  • men poängterar att vägledningen också är avsedd att hjälpa verksamheter att genomföra sina egenkontroll.

Egenkontroll_handbok_2001_3 och Verksamhetsutovares_arbete_med_egenkontroll_en_utvardering

 

 

Länkar till Naturvårdsverkets hemsida.


Egenkontroll

Om tillsyn och egenkontroll

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt

Vägledning om miljörapportering

Att bedriva operativ tillsyn

Tillsyn 

 

 

Lagstiftning


Vägledning_ om_2 kap_miljobalken utkast 2019-09-01

Miljöbalk (1998:808)

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)

NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter 

 

 

Relaterade publikationer


Egenkontroll_handbok_2001_3

NFS_2001_2_Allmana_rad_om_egenkontroll

Verksamhetsutövares_arbete_med_egenkontroll_(en_utvardering)

Hänsynsreglerna i tillsynen

Effekter av tillsyn

Styrmedelsverkan inom icke-handlande sektorns industri