Till fastighetsägare

Att påverka sitt boende

 

 

Med tanke på alla de direktiv och krav som ställs ….

…. finns det möjlighet för en individuell fastighetsägare eller bostadsrättsförening att själv kunna påverka sin situation?

Redan som det är, är det sannolikt svårt för många att hinna följa med i alla de turer som sker och krav som ställs. Men det är oerhört värdefullt som

fastighetsägare att själv ha insikt i vad som styr utvecklingen och inte helt förlita sig på externa parter, då det finns en hel del särintressen som styr.

Med vårt strukturerad egenkontrollprogram skapas underlag för ett mer behovsanpassat agerande där formalia och direktiv ska harmonisera med de

lokala behov som finns.

Läs mer under länk: Egenkontroll 

 

 

Kommunikation

Det finns ständigt frågetecken hos omgivningen kring olika sakfrågor och nödvändigt är med en dialog som är tydlig i uttryck och ordval.

Mycket är diffust, många nya uttryck har införts och det är viktigt med ett enhetligt språkbruk. Frågeställningar finns:

* Vad avses med en god miljö?

* Vad ingår i en fastighetsägares ansvar?

* Vad säger de analys- och mätmetoder som används?

* Vad innebär egenkontroll och klimatdeklaration av byggnader?

Värdefullt är att en verksamhet själv kan definiera vad som menas i olika sakfrågor.

Läs mer under länk: Analys av inomhusmiljön 

 

I de projekt som vi är med och genomför hämtas mycket av det forskningsmaterial som vi arbetar fram och som publiceras i ett lämpligt vetenskapligt forum.

En kunskapsbank är uppbyggd och tillsammans utvecklar vi området och håller liv i denna kunskapskälla, se länk: Genomförda projekt

Denna hanteringsform gör att de resultat som lokalt arbetas fram inte bara kan negligeras,

* utan vid behov kan användas för att tydliggöra lämpligheten i det val som en fastighetsägare gör eller, kanske ännu viktigare att kunna understryka, inte gör.

Därmed skapar fastighetsägare bättre förutsättningar att själva kunna ta ett starkare initiativ över de nya krav som införs och styra in dem

i verksamheten på ett hanterbart och lämpligt sätt.

 

 

En rätt genomförd egenkontroll åskådliggör hållbarheten och ger verksamheten bättre styrmöjligheter, läs mer under länk: Egenkontroll