Vi erbjuder

Nytt från myndigheter

NYTT FRÅN NATURVÅRDSVERKET  –  NYTT FRÅN BOVERKET  –  NYTT FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN  –   ARKIV

 

 

En korrespondenstjänst för fastighetsägare med syftet att lättare kunna hålla sig uppdaterade på det myndigheter delger.

I denna produkt ingår även en seminariegenomgång vid ett tillfälle per år.

Tidpunkt för seminariegenomgången beslutas gemensamt och programmet berör

de direktiv som kommer från myndigheter och

hur detta påverkar, hanteras och upplevs i vardagsarbetet.

Om här finns direktiv som inte fungerar i vardagsarbetet, vilka möjligheter finns för verksamheten att hantera detta?


Myndigheter som ingår i korrespondenstjänsten är Naturvårdsverket, Boverket och Folkhälsomyndigheten.

Under respektive myndighets länk finns en sammanställning på de direktiv och nyheter som utkommit.

Nytt från Boverket

Nytt från Folkhälsomyndigheten

Nytt från Naturvårdsverket

Innehållet bygger på det vi bedömer är av vikt att uppmärksamma och inleds under år 2019.

Sammanställningen sker löpande, med kvartalsvis avstämning då nyhetsbrev arkiveras i pdf-format, se länk: ARKIV

 

 

 

lite bakgrund om kontrollfunktionen

Samhällets kontrollfunktioner utgår idag till stor del från det miljöarbete som myndigheter bedriver.

Som grund i detta är Sverige indelat i 16 miljökvalitetsmål.

Övergripande är det Naturvårdsverket som har uppdraget att leda miljöarbetet.

 

 

MYNDIGHETERS ANSVARSOMRÅDEN

Naturvårdsverket ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen är övergripande,

och i sakfrågor delegerat till de delegerade myndigheterna att styra.

Det är dessa myndigheter som gör preciseringar,

sätter ramarna i sakfrågor och gör tolkningen vilka direktiv som fordras och vad dessa ska innehålla.

Dessutom står dessa myndigheter för återkopplingen,

hur områden utvecklas och redovisar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket upprättar därefter en sammanställning, redovisar inför regering och riksdag

hur arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar och meddelar vilka åtgärder som måste till.

Samhällsbyggnadsprocessen ingår i miljökvalitetsmål nr 15: God bebyggd miljö, som

Boverket ansvarar för och de lagar som styr presenteras under länk, Bygglagstiftningenen.

Även Folkhälsomyndigheten påverkar området i olika sakfrågor, styrande lagar,se Miljölagstiftningen.

Resultat visar att det finns brister i sammanhållningen mellan de olika leden

myndighet till myndighet samt att nå ut på det sätt som lagen avser till den svenska vardagsverkligheten.

Därför viktigt  att vara oservant,

vid behov både agera och arbeta förebyggande.

 

 

Underlag för vår nyhetssammanställning

 

NYHETSUNDERLAGET FRÅN NATURVÅRDSVERKET

Som framgår ovan har Naturvårdsverket en viktig, men endast en mer övergripande roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Att hantera de olika miljökvalitetsmålen är delegerat till andra myndigheter.

Nedan återges ett par länkar som vi studera som underlag för denna sammanställning.

Nyheter och pressmeddelanden

Nyhetsbrev

 

NYHETSUNDERLAG FRÅN BOVERKET

Boverket har ett flertal länkar (kanske inte helt lätta att hålla isär):

NYHETER FRÅN BOVERKET, presenterar det senaste nyheterna från Boverket.

Det kan exempelvis handla om konferenser, nya publikationer, nya författningar och uppdrag som har kommit in.

BOVERKETS NYHETSBREV innehåller ett urval av det som är på gång inom Boverkets område.

NYHETSBREV PUBLICERAT AV BOVERKET, en egen fil där det finns nya publikationer, ändrade författningar och Boverkets remisser.

BOVERKETS NYHETSBREV PBL-KOMPETENS, med nyheter om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen.

NYHETSBREV PBL NANO, som ger en kortfattad vägledning och praktiska tips inom lov, plan och genomförande.

BOVERKETS PUBLIKATIONER, en länk till Boverkets publikationer.

 

NYHETSUNDERLAG FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Denna myndighet spänner över många områden, saknar en direkt nyhetsåtergivning till samhällsbyggnadsprocessen.

Nedan, ett par länkar som valts ut,

Hälsoskydd och miljöhälsa

Tillsyn och tillsynsvägledning

Nyhetsarkiv