Regelverket  >>  Bygglagstiftningen

Plan- och bygglagen

BYGGLOV  /  KONTROLLPLAN  /  KONTROLLANSVARIG  /  TEKNISKT SAMRÅD

 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhåll-

anden och med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Det är en kommunal angelägenhet

att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. Lagen i sin helhet, se länk: Plan- och bygglagen (2010-900)

 

Ändringar i PBL från den 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Ändring 1: Storleken på de s.k. Attefallshusen, med ändring avser komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus,

med den tidigare högsta gällande byggnadsytan 25 kvm ändras till högst 30,0 kvm.

Här kan du läsa civilutskottets betänkande 

Betänkandet i pdf-format 

 

Ändring 2: Bygg- och rivningsavfall som innebär att kontrollplanen ska innehålla

* uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand

* uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand,

särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen.

Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

 

Syftet med avfallslagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning

underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Fram till dess att ändringen träder i kraft, den 1 augusti 2020, behöver kontrollplanen

inte innehålla några uppgifter om återanvändning eller materialåtervinning och förekomsten av tänkbart farligt avfall behöver bara framgå om det tekniska

samrådet avser en rivningsåtgärd.

Här finns propositionen 2019/20:156 till lagändringen att läsa 

Propositionen i pdf-format