Regelverket  >>  Bygglagstiftningen  >>  Plan- och bygglagen

Kontrollansvarig

 

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och vem eller vilka som är kontrollansvariga.

[Plan- & Bygglagen, kap 9, § 40, punkt 2]

 

 

En kontrollansvarig ska (kapitel 10, §11 i PBL )

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt kapitel 10, § 6 PBL och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen

av farligt avfall och annat avfall,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Från och med 1 augusti 2020 ska en kontrollplan även innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall med

* uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand

* uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand,

särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

 

Trots kapitel 10, 9 § PBL krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

* små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller

* andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §. (PBL kapitel 10, § 10) 

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden.

Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig. (PBL kapitel 10, § 12)

 

Länk: Plan- och bygglagen (PBL)

Länk: Boverkets_föreskrifter_och_allmänna_råd_om_certifiering_av_kontrollansvariga (BSF 2011:14) – KA 4

Länk: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifiering av kontrollansvariga (BFS 2015:2) KA 5