Regelverket  >>  Bygglagstiftningen  >>  Plan- och bygglagen

Kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om

 • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
 • vem som ska göra kontrollerna,
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. [Kap 10, § 6]

 

 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet

Planen ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att

 • alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
 • förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
 • kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. [Kap 10, § 7]

Av kontrollplanen ska det framgå

 • i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller
 • av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och
 • som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat. [Kap 10, § 8 i PBL]

 

Fr.o.m. den 1 augusti 2020 ska kontrollplanen även innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall som innebär att

 • uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
 • uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Kontrollansvarig

ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. På tekniska

samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

 

Syftet med avfallslagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning

underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Fram till dess att ändringen träder i kraft, den 1 augusti 2020, behöver kontrollplanen

inte innehålla några uppgifter om återanvändning eller materialåtervinning och förekomsten av tänkbart farligt avfall behöver bara framgå om det tekniska

samrådet avser en rivningsåtgärd.

Här finns propositionen 2019/20:156 till lagändringen att läsa 

Propositionen i pdf-format