Regelverket  >>  Bygglagstiftningen  >>  Plan- och bygglagen

Tekniskt samråd

 

 

Byggnadsnämnden ska utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till tekniskt samråd (som avses i kap 10, § 3 i PBL), om

* det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av kap 10, §§ 9 och 10 i PBL,

* ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller

* byggherren har begärt ett sådant samråd.

En kallelse ska vara skriftlig och skickas till byggherren, den eller dem som är kontrollansvariga och till de i övrigt som ska ges tillfälle att delta i samrådet

eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta [Kap 10, § 14]

 

 

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna

1. ett förslag till en kontrollplan som krävs enligt kap 10, § 6 i PBL (gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat

att det inte behövs någon kontrollplan)

2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 § i PBL som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om

startbesked. [Kap 10, § 18 i PBL]

 

Agenda för ett tekniska samrådet

1) arbetets planering och organisation,

2) byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,

3) hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd,

4) behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,

5) behovet av ett färdigställandeskydd,

6) behovet av utstakning,

7) byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och

8) behovet av ytterligare sammanträden. [Kap 10, § 19]

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet. [Kap 10, § 21 i PBL]

Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad,

om byggnadsnämnden inte beslutar annat.